Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.2

4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 2.06.2017

Instytucja Organizująca Konkurs uprzejmie informuje, że 29.12.2017 r. zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA.

Spośród 41 wniosków złożonych podczas naboru, 30 wniosków zostało skierowanych do oceny merytorycznej. W wyniku oceny merytorycznej 12 wniosków zostało skierowanych do negocjacji.  Wszystkie projekty zostały wybrane do dofinansowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie został określony

Miejsce składania wniosków

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA w terminie od 22 maja do 2 czerwca 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • instytucje rynku pracy
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • szkoły i placówki systemu oświaty
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
 • przedsiębiorstwa
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

Projekty w ramach konkursu obejmują 4 etapy:

 1. rekrutacja uczestników, w tym potwierdzenie możliwości udziału przez daną osobę w programie mobilności ponadnarodowej;
 2. przygotowanie (motywacyjne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności;
 3. pobyt uczestników za granicą  obejmujący działania dostosowane do potrzeb uczestników projektu, mające na celu zdobycie doświadczeń zawodowych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych;
 4. aktywizacja uczestników po powrocie do kraju, z efektywnym wykorzystaniem sieci współpracy.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 56 557 800 PLN. W ramach powyższej alokacji 25% środków, tj. 14 139 450 zł przeznaczone jest na realizację projektów skierowanych wyłącznie do osób zamieszkujących średnie miasta tracące swoje funkcje społeczno-gospodarcze.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

Uwaga! Z dniem 22.05.2017 r. uległ zmianie regulamin konkursu

Informacja o zmianie regulaminu (PDF 33 KB) z dnia 22.05.2017 r.

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) (wersja aktualna z dnia 22.05.2017 r.)

Informacja o zmianie regulaminu z dnia 16.05.2017 r.

Regulamin konkursu (DOCX 2 MB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 16.05.2017 r. do 21.05.2017 r.)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 11.04.2017 r. do 15.05.2017 r.)

Załącznik 1 Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie w ramach PO WER (PDF 69 KB)

Załącznik 2 Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu  (PDF 202 KB)

Załącznik 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 126 KB)

Załącznik 4 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 63 KB)

Załącznik 5 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 63 KB)

Załącznik 6 Wzór oświadczenia o bezstronności pracownika IOK (PDF 66 KB)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 70 KB) (wersja aktualna z dnia 22.05.2017 r.)

Załącznik 7 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 81 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 11.04.2017 r. do 21.05.2017 r.)

Załącznik 8 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 212 KB)

Załącznik 9a Wzór umowy o dofinansowanie (DOC 16 MB) (wersja aktualna - obowiązująca od 16.05.2017 r.)

Załącznik 9a Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 3 MB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 11.04.2017 r. do 15.05.2017 r.)

Załącznik 9b Wzór porozumienia z państwowymi jednostkami budżetowymi  (DOC 1 MB) (wersja aktualna - obowiązująca od 16.05.2017 r.)

Załącznik 9b Wzór porozumienia z państwowymi jednostkami budżetowymi (PDF 310 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 11.04.2017 r. do 15.05.2017 r.)

Załącznik 10 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej (DOC 847 KB)

Załącznik 10 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej (PDF 193 KB)

Załącznik 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (DOCX 822 KB)

Załącznik 11 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (PDF 189 KB)

Załącznik 12 Zestawienie standardu i cen rynkowych (PDF 180 KB)

Załącznik 13 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie (DOC 972 KB) (wersja aktualna - obowiązująca od 16.05.2017 r.)

Załącznik 13 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie (PDF 220 KB) (wersja archiwalna - obowiązująca od 11.04.2017 r. do 15.05.2017 r.)

Załącznik 14 Wzór raportu mentora krajowego (DOCX 812 KB)

Załącznik 14 Wzór raportu mentora krajowego (PDF 185 KB)

Załącznik 15 Wzór raportu okresowego partnera ponadnarodowego (DOCX 809 KB)

Załącznik 15 Wzór raportu okresowego partnera ponadnarodowego (PDF 183 KB)

Załącznik 16 Lista miast średnich (PDF 180 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa załącznik 8 (PDF 212 KB).

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie określa załącznik 9a (DOC 16 MB) oraz załącznik 9b (DOC 1 MB) w przypadku państwowych jednostek budżetowych.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

 

Spotkanie informacyjne oraz warsztaty dla potencjalnych wnioskodawców

Zapraszamy na spotkanie informacyjne oraz warsztat poświęcony procesowi przygotowywania wniosków o dofinansowanie projektów w tym konkursie.

Na spotkanie i warsztaty zapraszamy przedstawicieli instytucji rynku pracy, instytucji pomocy i integracji społecznej, szkół i placówek systemu oświaty, uczelni i innych podmiotów realizujących kształcenie na poziomie wyższym, przedsiębiorstw, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, administracji publicznej, federacji lub związków organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, jednostek naukowych.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 18 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00  w sali kolumnowej w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Formularz zgłoszeniowy (DOC 823 KB) na spotkanie w Katowicach proszę przesyłać na adres e-mail: konkurs.ida@mr.gov.pl do dnia 16 maja.

Warsztaty w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie odbędą się dniu 25 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00  w sali 115 w budynku Ministerstwa Rozwoju przy Placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie.

Formularz zgłoszeniowy (DOC 822 KB) na warsztaty w Warszawie proszę przesyłać na adres e-mail: konkurs.ida@mr.gov.pl do dnia 23 maja.

Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym uprzejmie prosimy o wcześniejszą rezerwację. O udziale w spotkaniu i warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń. Wysłanie formularza nie oznacza automatycznego wpisu na listę uczestników spotkania.

Prezentacje

Poniżej znajdują się prezentacje ze spotkania w Katowicach z 18.05.2017 r.

Informacje ogólne (PDF 340 KB)

Budżet projektu i rozliczanie projektu (PDF 420 KB)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania  (PDF 61 KB)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - część 2 (PDF 69 KB)