Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.2

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO Lubelskiego

Zakończony 31.05.2017

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie publikuje wyniki naboru wniosków dla konkursu nr RPLU.04.02.00-00-IP.01-06-001/17 po pozytywnym rozstrzygnięciu procedury odwoławczej.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

I kwartał 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.

 

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu),

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1.Budowę i przebudowę instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

2.Budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji.

3.Budowę i modernizację dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowę przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci).

4.Budowę lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagającą przesyłania jej na duże odległości.

5.Poprawę sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu. (PDF 758 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z rozdziałem V pkt. 5.1 Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 92 617 864,02 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 9 261 786,40 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 

DOKUMENTY AKTUALNE:

Regulamin konkursu (PDF 958 KB)

Wykaz zmian do załączników do Regulaminu konkursu (PDF 533 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 14 MB)[wersja aktualna obowiązuje od 15.12.2017 r.]

 

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Wykaz zmian do załączników do Regulaminu konkursu (PDF 203 KB) [wersja archiwalna]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 13 MB) [wersja archiwalna]

Wykaz zmian do załączników do Regulaminu konkursu i innych dokumentów (PDF 303 KB) [wersja archiwalna]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 13 MB) [wersja archiwalna]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 13 MB) [wersja archiwalna]

 

Inne dokumenty:

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR Tom II - działania wdrażane przez LAWP w Lublinie (PDF 2 MB) [wersja aktualna obowiązuje od 28.02.2017 r.]

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR Tom II - działania wdrażane przez LAWP w Lublinie – projekt (PDF 2 MB) [wersja archiwalna]

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 184 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 894 KB)[wersja aktualna obowiązuje od 15.12.2017r.]

 

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu  (PDF 858 KB) [wersja archiwalna]

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu. (PDF 958 KB)

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL.

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.