Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.2

4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, RPO Lubelskiego

Zakończony 13.03.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014)

Filmy szkoleniowe

Konkurs nie jest podzielony na rundy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

- Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,

- Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. Budowa i przebudowa instalacji służącej do produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  2. Budowa instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji;
  3. Budowa i modernizacja dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, w tym budowa przyłączy dedykowanych planowanym do przyłączenia nowym jednostkom wytwarzania energii z OZE (w ramach budowy i modernizacji sieci);
  4. Budowa lokalnych, małych źródeł energii produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z OZE na potrzeby lokalne, niewymagająca przesyłania jej na duże odległości;
  5. Poprawa sprawności wytwarzania ciepła poprzez zmianę źródeł ciepła na jednostki wysokosprawnej kogeneracji z OZE dzięki budowie nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji z OZE lub przebudowie istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację z OZE (kogeneracja rozproszona oparta na zidentyfikowanych lokalnych zasobach).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu (PDF 540 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z rozdziałem V pkt. 5.1 Regulaminu konkursu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 45 372 600,00 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 2 268 630,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Wersja aktualna:

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (PDF 172 KB)

Regulamin konkursu (PDF 898 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 18.02.2020 r.]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 16 MB) [wersja aktualna obowiązuje od 04.02.2020 r.]

 

Wersje archiwalne:

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu i załączników do Regulaminu konkursu (ZIP 256 KB)

Regulamin konkursu (PDF 886 KB) [wersja archiwalna obowiązuje do 17.02.2020 r.]

Regulamin konkursu (PDF 890 KB) [wersja archiwalna obowiązuje do 03.02.2020 r.]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 16 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 03.02.2020 r.]

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu (PDF 180 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 601 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 898 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 18.02.2020 r.]

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 886 KB) [wersja archiwalna obowiązuje do 17.02.2020 r.]

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 890 KB) [wersja archiwalna obowiązuje do 03.02.2020 r.]

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (PDF 7 MB) [19.11.2019 r.]

Załączniki do SZOOP (ZIP 9 MB) [19.11.2019 r.]