Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.2

4.2 Gospodarka wodno-ściekowa / 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 18.07.2016

28 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3219/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16). 

Do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty, których wartość całkowita wynosi 58 119 768,01 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 27 392 666,65 PLN.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020 

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFRR

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie www.snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:
W przypadku ewentualnych problemów z generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż elektroniczna. Decyzję w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursów jest typ projektu określony dla działania 4.2.A Gospodarka wodno-ściekowa w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.: 

4.2.A  Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach uwzględnionych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – od 2 do 10 tys. RLM, w tym: 

 • sieci kanalizacji sanitarnej,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,
 • inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

W ramach wskazanego typu projektu możliwe jest uzyskanie wsparcia do wartości stanowiącej 15% wydatków kwalifikowalnych na inwestycje dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody będące elementem kompleksowych projektów regulujących gospodarkę wodno-ściekową (nie mogą być dofinansowane odrębne projekty dotyczące tylko inwestycji w urządzenia wodociągowe), w tym:

 • sieci wodociągowe,
 • stacje uzdatniania wody,
 • zbiorniki umożliwiające pozyskiwanie wody pitnej,
 • urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody.

Dofinansowanie powyższej infrastruktury dopuszczone będzie w ramach kompleksowych projektów regulujących gospodarkę ściekową, tj. nie będą dofinansowywane wydatki dot. realizacji powyższych inwestycji na obszarach nie objętych systemem zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.  

Dofinansowanie inwestycji w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) będącej elementem projektu, mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (np. z biogazu), możliwe jest pod warunkiem ich wykorzystania wyłącznie na potrzeby własne operatora (tj. na działalność wodno-ściekową).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzone Uchwałą nr 34/16 z dnia 10 maja 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020 są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.  

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Dofinansowanie UE na poziomie projektu: 1. w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych. Minimalna wartość projektu: 100 tys. PLN

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Poddziałanie 4.2.1 Gospodarka wodno-ściekowa – konkursy horyzontalne - nabór na OSI (RPDS.04.02.01-IZ.00-02-122/16) Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona na 5 OSI. Ogółem alokacja przeznaczona na Zachodni Obszar Interwencji (ZOI): Ogółem alokacja przeznaczona na Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI): Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB): Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW): Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD): 5 172 073 EUR 22 695 056 PLN 6 282 640 EUR 27 568 224 PLN 8 503 777 EUR 37 314 574 PLN 4 801 884 EUR 21 070 667 PLN 5 912 451 EUR 25 943 835 PLN Alokacja przeznaczona na konkurs w poddziałaniu 4.2.1 wynosi 30 672 825 EUR, tj. 134 592 356 PLN. Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (RPDS.04.02.02-IZ.00-02-123/16): alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 8 500 000 EUR, tj. 37 298 000 PLN. Poddziałanie 4.2.3 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej (RPDS.04.02.03-IZ.00-02-124/16): alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 7 520 000 EUR, tj. 32 997 760 PLN. Alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w maju 2016 r. 1 euro = 4,3880 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów w poszczególnych naborach.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, www.zitwrof.pl, www.zitaj.jeleniagora.pl.

Załącznik nr 1 do uchwały - Regulamin konkursu 4.2

Załącznik nr 1 do regulaminu - Kryteria wyboru - 4.2

Załącznik nr 2 do regulaminu - Wskaźniki - 4.2

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego wraz z pozytywnymi opiniami

Komunikaty:

Komunikat-dla-Beneficjentów-w-sprawie-4.2 Współczynnik G

Wskaźnik G wyliczenie procentowe

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl  na podstronie naboru oraz w zakładce Skorzystaj/Jak zacząć korzystać z programu?/Wypełnienie wniosku.

Na powyższej stronie zamieszczone są również wzory załączników do wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowo na stronach www.zitwrof.pl, www.zitaj.jeleniagora.pl.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w generatorze może być inny niż wskazany w załączniku.

oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy-zał. do WND v.2.0a

szerokie-pelnomocnictwo-ECR-03.02.2016

UOKiK - Pomoc publiczna - Inf. dod.

wklad-niepieniezny-bez-pp-1

wklad-niepieniezny-z-pp

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp

zal. do wniosku

Załacznik-dotyczący-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partnerskich-ostetczny

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

form_zakres_inf_pom_de_minimis_przedsieb

Kopia Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis

n_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

oswiad o braku pom publ_pom de min

oswiad_pp_de_minimis

oświadczenie VAT dla Partnera-zał. do WND v.2.0a

oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt-zał. do WND v.2.0a

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją - maj 2016

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 2 do uchwały przyjmującej Regulamin i jest zamieszczony na stronach www.rpo.dolnyslask.pl,www.zitwrof.plwww.zitaj.jeleniagora.pl.

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy o dofinansowanie. Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

2016.05 - Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

 

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza jest opisana w Regulaminie.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe:

Zapytania do ZIT WrOF (w zakresie Strategii ZIT WrOF) można składać za pomocą:

 • E – maila: zit@um.wroc.pl
 • Telefonu: 71 777 87 50
 • Bezpośrednio w siedzibie:Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zarządzania Funduszami, ul. Świdnicka 53, 53-030 Wrocław, 1 piętro, pokój 104

Zapytania do ZIT AJ (w zakresie Strategii ZIT AJ) można składać za pomocą:

 • E – maila:  zitaj@jeleniagora.pl
 • Telefonu:  75 75 46 288
 • Bezpośrednio w siedzibie: Wydział Zarządzania ZIT AJ, Jelenia Góra, ul. Okrzei 10, pokój nr 107, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 16.00

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie. Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach Poddziałania 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF