Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.2

4.2 Gospodarka odpadami (RPO Kujawsko-Pomorskiego), RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 29.02.2016

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 17/537/16 z dnia 28 kwietnia 2016 roku, podjął decyzję w sprawie przyznania dofinansowania projektowi złożonemu w ramach konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-007/15 dla Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działania 4.2 Gospodarka odpadami, Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

lipiec 2016r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter)

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla RPO WK-P 2014-2020 (dalej: GWD)[1]. Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 5 Regulaminu konkursu (PDF 453 KB).

Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs. Miejscem składania wniosków jest Punkt Informacyjno-Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Pl. Teatralny 2, parter.

Wniosek może być dostarczony:

- osobiście lub przez posłańca (dostarczyciel otrzyma dowód wpływu przesyłki opatrzony podpisem i datą) – decyduje data wpływu do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu;

- poprzez nadanie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe – decyduje data nadania.

Nadto termin uważa się za zachowany, jeśli wniosek o dofinansowanie projektu zostanie złożony w sposób określony w art. 57 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267 ze zm.).

Wniosek należy złożyć w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku: w poniedziałki, środy i czwartki od 7.30 do 15.30, we wtorki od 7.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 579.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Instytucja ochrony środowiska w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska, której działalność obejmuje cały obszar województwa kujawsko – pomorskiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt grantowy polegający na wsparciu inwestycji w infrastrukturę niezbędną do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi w regionie, zgodnej z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami, w tym m.in.:

a) infrastrukturę do selektywnej zbiórki i przetwarzania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, plastiku, szkła, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych, w tym budowa i rozbudowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK),

b) działania informacyjne i edukacyjne w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów skierowane do mieszkańców województwa.

Kryteria wyboru projektów

Instytucja Zarządzająca RPO dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5  (PDF 126 KB)do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

70 453 350,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 455 KB) - obowiązywał od 30.11.2015r. do 24.02.2016r.

Regulamin konkursu  (PDF 454 KB) - obowiązywał od 25.02.2016r. do 20.04.2016r.

Regulamin konkursu  (PDF 453 KB)- obowiązuje od 21.04.2016r.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu - odzwierciedlony w GWD

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór uchwały/umowy o dofinansowanie projektu (ZIP 8 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

1. Zgodnie z art. 53 ustawy wdrożeniowej wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu wybieranego w trybie konkursowym, przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektów.

2. Protest jest to pisemne wystąpienie wnioskodawcy o weryfikację dokonanej oceny projektu w zakresie zgodności oceny z kryteriami wyboru projektów lub naruszeń o charakterze proceduralnym, które wystąpiły w trakcie oceny i miały wpływ na jej wynik. Protest może być złożony po każdym etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu, po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wynikach jego weryfikacji. Nie dopuszcza się możliwości kwestionowania w ramach protestu zasadności samych kryteriów wyboru projektów.

3. Wnioskodawca ma prawo wnieść protest od negatywnej oceny jego projektu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o wyniku oceny.

4. Przez negatywną oceną projektu należy rozumieć ocenę w zakresie spełnienia przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

- projekt nie uzyskał wymaganej liczby punktów lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania albo skierowany do kolejnego etapu oceny;

- projekt uzyskał wymaganą liczbę punktów lub spełnił kryteria wyboru projektów, jednak kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie nie wystarcza na wybranie go do dofinansowania.

5. Szczegółowe zasady, tryb i terminy zaskarżania wyników oceny i wyboru projektów do dofinansowania, składanych w ramach RPO WK-P 2014-2020, gdzie IOK jest Instytucją Zarządzającą RPO WK-P, zawiera załącznik do Systemu oceny - „Procedura odwoławcza RPO WK-P 2014-2020”.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 4.2 Gospodarka odpadami Schemat: Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – projekt grantowy informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Kujawsko-Pomorskim (dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są także w ogłoszeniu o konkursie dla ww. działania).

Linki

Link do ogłoszenia wraz z załącznikami