Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.2

4.2 Efektywność energetyczna, RPO Mazowieckiego

Zakończony 6.11.2020

Dnia 31.03.2021, 28.04.2021, 02.06.2021, 21.07.2021, 22.09.2021, 04.05.2022 MJWPU opublikowała wyniki naboru

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20(Publikacja 28.02.2022)

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20 (Publikacja 25.08.2021)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

styczeń 2021 roku.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:

podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego. Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP (patrz: Instrukcja podpisywania Certyfikatem Kwalifikowanym w systemie MEWA 2.0) lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są:

JST, ich związki i stowarzyszenia;

jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;

jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia (posiadające kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia);

instytucje kultury;

szkoły wyższe;

spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;

kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu wspierane będą inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności promując jej kompleksowy wymiar tj. głęboką modernizację energetyczną, w tym z możliwością wymiany źródeł ciepła oraz możliwością zastosowania odnawialnych źródeł energii (jako element projektu).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 4 000 000,00 PLN.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu nie została określona.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów bez pomocy publicznej oraz w ramach pomocy de minimis wynosi 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 000 000,00 euro (17 026 800,00 PLN)

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 30.12.2019 r. wynoszącym 4,2567 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualny regulamin konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104.20 [Publikacja 18.11.2020]

Karta zmian do regulaminu [Publikacja 18.11.2020]

NIEAKTUALNY Aktualny regulamin konkursu RPMA.04.02.00-IP.01-14-104.20 [publikacja 18.11.2020]

Karta zmian do zaktualizowanego regulaminu [publikacja 18.11.2020]

NIEAKTUALNY Regulamin konkursu (publikacja 27.08.2020)

Karta zmian (publikacja 27.08.2020)

NIEAKTUALNY Regulamin konkursu (publikacja 26.05.2020)

Karta zmian (publikacja 26.05.2020)

NIEAKTUALNY Regulamin konkursu (publikacja 26.05.2020)

Karta zmian (publikacja 26.05.2020)

NIEAKTUALNY regulamin konkursu (publikacja 29.01.2020)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 29.01.2020)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 29.01.2020)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

  • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: 03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie: 06 - 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00, tel. 22 542 27 16;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce: 07 - 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku: 09 - 400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu: 26 - 610 Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;
  • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08 - 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12. Infolinia: 801 101 101, pn – 8.00-18.00, wt-pt - godz. 8.00-16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru.

Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone przez pracowników MJWPU i są bezpłatne.

Linki

4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, nr RPMA.04.02.00-IP.01-14-104/20