Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.1

4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, RPO Małopolskiego

Zakończony 30.11.2017

Wyniki naboru

2 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 524/19 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 301 KB), na mocy której projekt nr RPMP.04.01.01-12-1119/17, pn. „Budowa infrastruktury służącej wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych w Gminach Andrychów, Kalwaria Zebrzydowska i Stryszów" złożony przez Gminę Andrychów został umieszczony na Liście rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania. 

W związku z powyższym aktualizuje się Listę rezerwową projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 (.pdf, 207 KB)

***

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1882/18  w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 227 KB) na mocy której dokonano zwiększenia poziomu dofinansowania dla 1 projektu na pełną kwotę dofinansowania wynoszącą 28 855 759,18 zł.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 wybrano do dofinansowania 8 projektów na kwotę wsparcia w wysokości 192 477 149,29 zł. Pozostałe projekty pozostają na liście rezerwowej.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 (.pdf, 201 KB)

***

Na mocy Uchwały Nr 1498/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (pdf, 227 KB) wybrano do częściowego dofinansowania 1 projekt na kwotę dofinansowania wynoszącą 12 587 027,05 zł.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 wybrano do dofinansowania 8 projektów na kwotę wsparcia w wysokości 176 208 417,16 zł.
Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 (.pdf, 201 KB)

Pozostałe projekty pozostają na liście rezerwowej.
Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 (.pdf, 206 KB)

***

Na mocy Uchwały Nr 1368/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z 31 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1376/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia alokacji dla konkursu RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17.

W związku z powyższym 31 lipca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1369/18 w sprawie zmiany Uchwały Nr 1086/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (.pdf, 215 KB), na mocy której wybrano do dofinansowania dodatkowo 3 projekty na łączną kwotę 37 649 565,28 zł.

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 7 projektów na kwotę 163 621 390,11 zł.

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 (.pdf, 201 KB).

Ponadto 12 projektów na łączna kwotę wnioskowanego dofinansowania 110 438 369,86 zł, które spełniły kryteria oceny i uzyskały minimum punktowe, jednak kwota dostępnej alokacji jest niewystarczająca do wybrania ich do dofinansowania zostały umieszczone na liście rezerwowej projektów.

Lista rezerwowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 (.pdf, 209 KB).

***

Na mocy Uchwały Nr 1087/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1376/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla 4 Osi priorytetowej Regionalna polityka energetyczna, działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm. Zarząd Województwa Małopolskiego dokonał zwiększenia alokacji dla konkursu RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17.

W związku z powyższym w dniu 19 czerwca 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwały:

Lista podstawowa projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 (.pdf, 197 KB).

Łącznie w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 Zarząd Województwa Małopolskiego wybrał do dofinansowania 4 projekty na kwotę 125 971 824,83 zł.

Pozostałe projekty, zostały umieszczone na Liście rezerwowej projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.04.01.01-IZ.00-12-082/17 (.pdf, 212 KB).

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Kwiecień 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Funduszy Europejskich
ul. Wielicka 72b
30-552 Kraków

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO dostępnego na stronie internetowej www.erpo.malopolska.pl w dniach: od 29 września 2017 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 30 listopada 2017 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru i godzina blokady Systemu e-RPO).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • administracja rządowa,
 • jednostki naukowe,
 • uczelnie,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • instytucje kultury,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Możliwe jest wsparcie projektów:

- typu A – wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,

- typu B – wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,

- typu C – wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,

- typu D – projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania projektu wynosi 60%, z zastrzeżeniem projektów objętych pomocą publiczną i/lub pomocą de minimis.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

84 986 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zmiany regulaminu konkursu

29 grudnia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr 1895/20 (.7z, 909 KB) w sprawie zmiany Regulaminu konkursu w ramach poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, z późn. zm.

Przedmiotową Uchwałą wprowadzono zmiany we wzorze Załącznika nr 6a Umowa o dofinansowanie Projektu, Załącznika nr 6b Uchwała ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz Załącznika nr 6c Porozumienie o dofinasowaniu projektu dla Podziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych – w treści Załącznika nr 4 Warunki specyficzne realizacji projektu. Modyfikacja dotyczy dodania punktu 3, o treści „W przypadku projektów polegających na montażu instalacji OZE limit dotyczący wygenerowanych oszczędności opisany w załączniku nr 6 do Umowy o dofinansowanie/Uchwały/Porozumienia o dofinansowaniu w § 2 ust. 9 pkt 2 nie dotyczy wydatków poniesionych bezpośrednio na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła i kotłów na biomasę.”.

***

12 września 2019 roku Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 1677/19 (.pdf, 97,7 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursu.

Aktualizacja treści wybranych załączników do wzoru umowy o dofinansowanie projektu, wzoru uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzoru porozumienia o dofinansowaniu projektu, będących załącznikami do regulaminów konkursowych.

Załącznik do uchwały nr 1677/19 (.pdf, 1,82 MB)

***

9 października 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1881/18 (.pdf, 518), dokonał zmiany Regulaminu konkursu do poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w ten sposób że :

 1. w  Regulaminie konkursu, stanowiącym Załącznik do tej uchwały, §22 ust. 2 otrzymał brzmienie: „Kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 193 205 617,16 zł (słownie złotych: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięć tysięcy sześćset siedemnaście 16/100), przy czym dofinansowanie pochodzi wyłącznie ze środków EFRR.”
 2. przyjęto nowe brzmienie Załącznika nr 6 Warunki realizacji oraz rozliczenia projektu, do Umowy o dofinansowanie projektu  stanowiącej załącznik nr 6a do Regulaminu konkurs u (.pdf, 849 KB)
 3. przyjęto nowe brzmienie Załącznik nr 13 Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie, do Umowy o dofinansowanie projektu, stanowiącej załącznik nr 6a do Regulaminu konkursu (.pdf, 677 KB)

Zmiana Regulaminu konkursu dotyczy zwiększenia alokacji, w związku z podjęciem Uchwały Nr 1870/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Ponadto wprowadzone zostają zmiany we wzorze umowy o dofinansowanie projektów dla Podziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w treści Załącznika nr 13 Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie oraz § 3 ust. 29 Załącznika nr 6 Warunki realizacji oraz rozliczenia projektu. Przedmiotowe zmiany mają na celu umożliwienie Beneficjentom wnioskowania o przekazanie transzy w formie zaliczki w wysokości niższej niż dotychczas określony w umowie  procent dofinansowania oraz umożliwienie Beneficjentom zawnioskowania  o niższą niż dotychczas określona w Umowie maksymalną wartość zaliczki i tym samym wniesienia do IZ RPO WM adekwatnego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy.

***

31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, Uchwałą nr 1368/18 (.pdf, 360 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez zwiększenie alokacji w konkursie.
Obecnie kwota alokacji przeznaczona na dofinansowanie wszystkich projektów w ramach konkursu wynosi 176 208 417,16 zł.

***

19 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1087/18 (.pdf, 358 KB), dokonał zmiany Regulaminu konkursu dla poddziałania 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych, poprzez zwiększenie alokacji przeznaczonej na konkurs do kwoty 127 788 863,20 zł. Pierwotna kwota alokacji wynosiła 84 986 000,00 zł.
Podstawą modyfikacji jest Uchwała Nr 1073/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

***

24 maja 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego: uchwałą nr 895/18 (.pdf, 287 KB) zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia załącznika nr 11 Zasady przetwarzania danych osobowych do załączników Umowy/Uchwały/Porozumienia o dofinansowanie dla Projektu realizowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020) do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 – RODO), które wchodzi w życie od dnia 25 maja 2018 r.

***

26 października 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego, uchwałą nr 1733/17 (.pdf, 431,6 KB), zmienił uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów konkursów dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 i 12 Osi priorytetowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Zmiany polegały, w szczególności, na dostosowaniu brzmienia zapisów regulaminów konkursów do znowelizowanej ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1460 z późn. zm.; dalej jako Ustawa). Ponadto, w związku z tym, iż  w konsekwencji zmian wprowadzonych w Ustawie zniesiono wytyczne programowe, w tym Podręcznik kwalifikowania wydatków, dostosowano wzory umów o dofinansowanie projektów, wzory uchwał ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie oraz wzory porozumienia o dofinansowaniu projektu obowiązujące państwowe jednostki budżetowe.

Zgodnie z uchwałą nr 1781/17 (.pdf, 275,9 KB) podjętą w dniu 31 października 2017 r. przez Zarząd Województwa Małopolskiego, terminem, od którego będzie obowiązywał nowy wzór umowy/uchwały/porozumienia o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, jest 20 listopada 2017 r.

Załącznik nr 14 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,8 MB)
Załącznik nr 22 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r. (.pdf, 1,7 MB)
Załącznik nr 24 do Uchwały ZWM nr 1733/17 z dnia 26.10.2017 r.  (.pdf, 1,7 MB) 

***

Regulamin konkursu (.pdf, 792 KB)

Wszystkie załączniki do Regulaminu konkursu (.zip, 15,7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu został określony w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie został określony w Załączniku nr 6a do Regulaminu, wzór Uchwały ZWM w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie został określony w załączniku nr 6b do Regulaminu, natomiast wzór Porozumienia o dofinansowaniu projektu, dla państwowych jednostek budżetowych, został określony w Załączniku nr 6c do Regulaminu.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza wraz ze wzorem protestu została określona w Załączniku nr 7 do Regulaminu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udziela Departament ZPO (Zespół ds. Informacji o Funduszach Europejskich, ul. Wielicka 72 B wejście od ul. Dworcowej, 30 – 552 Kraków, parter, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00).

Informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerami telefonów (12) 616 06 16, (12) 616 06 26, (12) 616 06 36, (12) 616 06 46, (12) 616 06 56, (12) 616 06 66, (12) 616 06 76, (12) 616 06 86 oraz poprzez złożenie zapytania na adres e-mail: fem@umwm.pl.

Informacji dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie udzielają również Lokalne Punkty Informacyjne, w godzinach pracy: pon. 8:00 – 18:00, wt. – pt. 8:00 – 16:00:

 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5, 32-500 Chrzanów, tel. (12) 616 03 91, (12) 616 03 92, (12) 616 03 93, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz, tel. (12) 616 03 71, (12) 616 03 72, (12) 616 03 73, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 34-400 Nowy Targ, tel. (12) 616 03 81, (12) 616 03 82, (12) 616 03 83 e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl,
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów, tel. (12) 616 03 61, (12) 616 03 62, (12) 616 03 63, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl.

Ogłoszenie o konkursie, dokumentacja konkursowa oraz informacje kierowane do Wnioskodawców zamieszczone będą na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz stronie internetowej www.rpo.malopolska.pl.

Linki

Strona Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego