Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.1

4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, RPO Podkarpackiego

Zakończony 5.09.2016

Wyniki naboru 20.10.2016

Informacja z 20 października 2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.01.00-IZ-00-18-001/16, działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń oraz przekazuje informację dotyczącą składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w ww. konkursie.

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów  (PDF 210 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego  (PDF 260 KB)

 

Informacja z 19 października 2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę merytoryczną wniosków i przekazuje informację o projektach wskazując wynik oceny wraz z liczbą otrzymanych punktów w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.01.00-IZ-00-18-001/16, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.01.00-IZ-00-18-001/16 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń  (PDF 314 KB)

Informacja z 13 października 2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach, które uzyskały ocenę pozytywną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.01.00-IZ-00-18-001/16, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń.

Lista wniosków o dofinansowanie, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zakwalifikowały się do oceny merytorycznej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.01.00-IZ-00-18-001/16 Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego (PDF 290 KB)

Informacja z 5 października 2016

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.01.00-IZ-00-18-001/16, działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń. Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.01.00-IZ-00-18-001/16

Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu ogólnego - nr RPPK.04.01.00-IZ-00-18-001/16  (PDF 289 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

28 październik 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 
  2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
  3. organy administracji rządowej,
  4. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym:

a)    rozbudowa, przebudowa i/lub zakup wyposażenia w celu zabezpieczenia budowli przeciwpowodziowych już istniejących (kompleksowe remonty, dostosowanie do obowiązujących standardów – w tym m.in. wałów przeciwpowodziowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą),

b)    budowa nowych budowli przeciwpowodziowych, stanowiących uzupełnienie istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej,

c)     rozbiórka obiektów budowlanych (w tym budowli przeciwpowodziowych), których technologiczna żywotność dobiegła końca bądź zagrażają bezpieczeństwu ekologicznemu lub społecznemu, np. mogą spowodować spiętrzenie fali powodziowej,

pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z wymogami prawa UE – zgodnie z mapami ryzyka powodziowego.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dla typu projektów: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym w ramach działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2  i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85% wydatków kwalifikowanych projektu

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

28 000 000,00

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 417 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 37 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. (PDF 526 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy/porozumienia/decyzji (ZIP 32 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

  • Pani Justyna Lipińska, tel. 17 747 65 72
  • Pan Józef Paśko, tel. 17 747 65 10  

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

  • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
  • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
  • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
  • Pani Dominika Babiarz, tel. 17 747 63 31