Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.1

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs nr RPWM.04.01.00-IZ.00-28-002/22, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 15.07.2022

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2022 r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn, I piętro, pok. 101

lub Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380

Godziny pracy:

Poniedziałek 8:00–16:00

Wtorek–piątek 7:30–15:30

Sposób składania wniosków

Wypełniony wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy wysłać za pomocą dostępnej w LSI MAKS 2 funkcji „Wyślij wniosek”.

Następnie wydrukowany wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, Wnioskodawca składa w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie, w jednym egzemplarzu (oryginał) oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/innym nośniku elektronicznym.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być dofinansowane następujące typy projektów:

Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego, w zakresie:

  • sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV);
  • sieci o napięciu 110 kV, wyłącznie w sytuacji, gdy projekt nie został ujęty na Liście Projektów Strategicznych do infrastruktury energetycznej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, stanowiącej Projekt pipline dla sektora energetyki w ramach PO IiŚ.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów wskazane są w Szczegółowym opisie osi priorytetowych oraz w załącznikach do Regulaminu konkursu (PDF 398 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

13 138 389,29 złotych

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 398 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 287 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 987 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w § 14 Regulaminu konkursu (PDF 398 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: nabory.energetyka@warmia.mazury.pl

lub

Klaudia Krawczyk k.krawczuk@warmia.mazury.pl

Ewelina Woźniak e.wozniak@warmia.mazury.pl

Tel.  89 52 19 687, 89 52 19 691

lub

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn, tel. 89 512 54 82, 89 512 54 83, 89 512 54 84, 89 512 54 85,  89 512 54 86, e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl.
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Regionalne w Elblągu, ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg, tel. 55 620 09 13, 55 620 09 14, 55 620 09 16, e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl.

Linki

Szczegółowy opis osi priorytetowej

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego