Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.1

4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Konkurs NR RPWM.04.01.00-IP.02-28-001/17, RPO Warmińsko-mazurskiego

Zakończony 30.11.2017

17.09.2019 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowania projektów w konkursie dla zadania 2 – Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth o kwotę 7 017 883,30 EURO (30 744 644,95 PLN). Zwiększenie alokacji umożliwi zakontraktowanie 80 wniosków, które znajdowały się na Liście projektów wybranych do dofinansowania poniżej progu wyczerpania środków.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

styczeń 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Do dnia 31 maja 2017 r. wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w Sekretariacie WFOŚiGW w Olsztynie, ul. Św. Barbary 9, 10-026 Olsztyn w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 (tj. w godzinach pracy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie) 

Od dnia 1 czerwca 2017 r. wnioski wraz wymaganą dokumentacją należy składać w:

Sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Kościuszki 89/91 10-554 Olsztyn,

I piętro, pok. 101

lub

Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ul. Emilii Plater 1, pokój 380,

w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Poniedziałek: 8:00 – 16:00

Wtorek – Piątek: 7:30 – 15:30

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć osobiście, listem poleconym, za pośrednictwem posłańca lub kuriera (liczy się data wpływu). Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/ innym nośniku elektronicznym). Ponadto, wypełniony wniosek w wersji elektronicznej należy przesłać za pomocą systemu informatycznego LSI MAKS2, dostępnego na stronie internetowej www.rpo.warmia.mazury.pl, używając funkcji: „wyślij wniosek” (odnośnik: maks2, Lokalny System Informatyczny).

Wniosek w wersji elektronicznej należy złożyć za pomocą dostępnej w Lokalnym Systemie Informatycznym Maks 2

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Przedsiębiorstwa,
  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  • Spółdzielnie mieszkaniowe/wspólnoty mieszkaniowe,
  • Inne podmioty posiadające osobowość prawną.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Zadanie 1: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym elektrowni wiatrowych – do 200 kWe.

Zadanie 2: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących energię słońca (np. kolektory słoneczne, fotowoltaika) – do 2 MWe/MWth

Zadanie 3: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym instalacji wykorzystujących biomasę – do 5 MWe/MWth oraz instalacji wykorzystujących biogaz – do 1 MWe.

Zadanie 4: Budowa, rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej z odnawialnych źródeł energii, w tym jednostek wykorzystujących energię geotermalną – do 2 MWth oraz małych elektrowni wodnych – do 200 kWe.

Zadanie 5: Budowa/modernizacja sieci dystrybucyjnych umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego realizowane przez operatorów systemu dystrybucyjnego na sieci o niskim i średnim napięciu (poniżej 110 kV)

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów wskazane są w dokumencie:
Szczegółowy opis osi priorytetowej 4 Efektywność energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020.

 

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

177 228 286,32 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 851 KB) – obowiązuje od 29.01.2019 r.

Regulamin konkursu (PDF 755 KB) – wersja archiwalna

Regulamin konkursu – wersja archiwalna

Regulamin konkursu (DOCX 129 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursu (PDF 699 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursu (PDF 680 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursu (PDF 398 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 4.1 (DOCX 130 KB) - wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 4.1  (DOCX 145 KB)  - wersja archiwalna

Regulamin konkursowy 4.1  (DOCX 144 KB) - wersja archiwalna

 

Pełna dokumentacja konkursowa (ZIP 9 MB) – obowiązuje od 21.08.2018 r.

Pełna dokumentacja konkursowa (ZIP 9 MB) - wersja archiwalna

Pełna dokumentacja konkursowa (ZIP 9 MB) - wersja archiwalna

Pełna dokumentacja konkursowa (ZIP 8 MB) - wersja archiwalna

Ogłoszenie 4.1 (PDF 282 KB) - obowiązuje od 16.08.2017 r.

Ogłoszenie 4.1 (DOCX 75 KB)- wersja archiwalna

Ogłoszenie 4.1 (DOCX 83 KB)- wersja archiwalna

Ogłoszenie 4.1 luty 2017 (DOCX 83 KB) - wersja archiwalna

Załącznik nr 1 Instrukcja do studium wykonalności (DOCX 219 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 2  wzór instrukcji wypełniania wniosku (DOCX 183 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 3 Instrukcja wypełniania załączników (DOCX 1 MB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 4  Karta weryfikacji wymogów formalnych (DOCX 64 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 5 Lista sprawdzająca do  4.1 wymogi formalne (XLS 137 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 6  Karta oceny kryteriów formalnych (DOCX 68 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 7 nr Wzór listy sprawdzającej kryteria formalne (DOCX 120 KB)- wersja archiwalna

Załącznik 7 nr Wzór listy sprawdzającej kryteria formalne  (XLS 94 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 8  Karta oceny kryteriów merytorycznych (DOCX 66 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 9  Lista sprawdzająca do weryfikacji kryteriów (XLS 129 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 10  Karty oceny kryteriów merytorycznych punktowych (DOCX 69 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 11  Karty oceny kryteriów merytorycznych premiujących (DOCX 70 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 12  Karta z definicjami kryteriów merytoryczny (DOCX 93 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 13  Komisji Oceny Projektów 4.1 (DOCX 220 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 14  Lista sprawdzająca do umowy (DOC 144 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 16 Wzór aneksu do umowy o dofinansowanie (DOC 79 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 17 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności (DOCX 161 KB)- wersja archiwalna

Załącznik nr 18 Instrukcja zabezpieczenia umowy  (DOC 767 KB)- wersja archiwalna

Tabela_do_obliczenia_efektu_ekologicznego (XLSX 18 KB)- wersja archiwalna

Arkusz_uniwersalny_do_analizy_finansowo_ekonomicznej (XLSX 383 KB)- wersja archiwalna

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 267 KB) - obowiązuje od 20.06.2017 r.

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOCX 120 KB)- wersja archiwalna

 

 

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) – obowiązuje od 22.01.2019 r.

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 1 MB) – wersja archiwalna (13.02.2018 r. – 21.01.2019 r.)

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 678 KB) – wersja archiwalna

Wzór umowy o dofinansowanie (DOCX 334 KB) – wersja archiwalna

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedury odwoławcze zawiera Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Efektywność energetyczna Działanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (§14 Procedury odwoławcze)

Procedurę odwoławczą regulują przepisy art. 53-68 Ustawy wdrożeniowej

Pytania i odpowiedzi

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-554 Olsztyn,
 tel. 89 521-94-85,
89 521-94-86,
89 521-94-82, 
89 521-94-83,
e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl 

lub

Kaja Błaszczyk k.blaszczyk@warmia.mazury.pl

Dorota Kalinowska-Dziobek d.kalinowska@warmia.mazury.pl

Marta Andrysiak m.andrysiak@warmia.mazury.pl

Marta Kurzyńska m.kurzynska@warmia.mazury.pl

Anna Jabłońska a.jablonska@warmia.mazury.pl

Karolina Zakrzewska k.zakrzewska@warmia.mazury.pl

Łukasz Popławski l.poplawski@warmia.mazury.pl

Agnieszka Unruh a.unruh@warmia.mazury.pl 

Telefony:

89 52 19 387

89 52 19 683

89 52 19 639

89 52 19 687

89 52 19 391

89 52 19 691

89 52 19 685

89 52 19 688

Linki

Link do strony z pełną dokumentacją konkursową

Szczegółowy opis osi priorytetowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020