Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POPC 4.1

4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC, Polska Cyfrowa

AKTUALNY data naboru wniosków od 30.06.2022 do 31.03.2023

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza nabór dla działania 4.1 Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Nie dotyczy

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (Instytucja Zarządzająca dla Programu Polska Cyfrowa)
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

W wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SL2014-PT.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

  • Instytucja Zarządzająca POPC
  • Instytucja Pośrednicząca POPC
  • Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (jako Instytucja wspierająca wdrażanie POPC)
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej (jako Instytucja o charakterze specjalistycznym)

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Poddziałanie 4.1.1

  • Finansowanie wynagrodzeń, zakup sprzętu, oprogramowania oraz innych elementów wyposażenia stanowiska pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników w instytucjach zaangażowanych we wdrażanie lub wspierających wdrażanie POPC;
  • Finansowanie kosztów organizacyjnych (np. organizacji spotkań, konferencji, komitetów monitorujących);
  • Wsparcie procesów realizacji oraz wsparcie eksperckie i prawne na potrzeby wdrażania PO;
  • Tworzenie, eksploatacja oraz ewentualna budowa systemu informatycznego;
  • Działania o charakterze koordynacyjnym oraz w zakresie zwalczania i przeciwdziałania nadużyciom finansowym oraz korupcji.

Poddziałanie 4.1.2

Finansowanie ewaluacji specyficznych dla POPC.

Kryteria wyboru projektów

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POPC.

Kryteria wyboru projektów (PDF 23 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

84,63%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Nie wskazano.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

W procedurze nie przewiduje się Regulaminu konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

Instrukcja wypełniania wniosku (PDF 248 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Nie przewiduje się środków odwoławczych.

Pytania i odpowiedzi

Pytania należy kierować na adresy: agnieszka.sosin@mfipr.gov.pl, kinga.drożdżal@mfipr.gov.pl