Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.1

4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT ZACH (269/18), RPO Śląskiego

Zakończony 4.12.2018

28 sierpnia 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył kwotę przeznaczoną na dotacje oraz wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02.IZ.01-24-269/18 z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego.

Wyniki naboru 28.08.2019

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł ze środków EFRR wybrano 7 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (XLS, 256 KB)

Imienna lista członków KOP (PDF, 317 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2019

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Ligonia 46
40-037 Katowice

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie możesz złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie prześlij w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), 

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną.
 5. Szkoły wyższe.
 6. Organizacje pozarządowe.
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Beneficjentem projektu realizowanego w formule grantowej mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.

Ograniczenia możliwości aplikowania w formule projektów „ekologicznych gmin” zawarte zostały w Regulaminie konkursu w rozdziale 2.1.1 Limity i ograniczenia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu:

 • Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 3 do SZOOP w zakresie przedmiotu konkursu (wersja 13.0 przyjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1098/259/V/2018 z dnia 22 maja 2018 r. wraz z aktualizacją załącznika nr 3 do SZOOP przyjętą przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1257/262/V/2018 z dnia 5 czerwca 2018 roku).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

 • są projektami rewitalizacyjnymi,
 • nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą,
 • nie są objęte pomocą de minimis,
 • nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013.

Dla projektów realizowanych w formule grantowej maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95% (środków UE).

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych w pozostałych przypadkach na poziomie projektu wynosi 85% (środków UE), bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

4 291 237,18 PLN, co stanowi 983 529,41 EUR.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu wersja aktualna od 30.10.2018 r. 

Regulamin konkursu nieaktualny   (DOC 922 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór dokumentu o dofinansowanie  (PDF 529 KB)

Instrukcja wypełniania dokumentu  (RTF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

 

Aktualizacja 3.07.2019 r.

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1491/53 / VI / 2019 z dnia 03.07.2019 r. zaktualizował pakiety aplikacyjne o nowe wzory umów / decyzji / umów. 

Wzór umowy o dofinansowanie- aktualny  (PDF 561 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu- aktualny  (PDF 722 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie- aktualny  (PDF 538 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 480 KB)

Wzór decyzji o dofinansowaniu projektu  (PDF 796 KB)

Wzór porozumienia o dofinansowanie  (PDF 461 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.5 Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Wszelkie pytania dotyczące naboru możesz kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl lub dzwoniąc pod numery telefonów:

032 77 40 172,
032 77 40 193,
032 77 40 194,
032 77 40 418,
032 77 40 312,
032 77 40 322,
032 77 40 323,
032 77 40 324.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będziemy umieszczać w zakładce Często zadawane pytania.

Informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz spotkań informacyjnych znajdziesz w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie internetowej RPO WSL 2014-2020.