Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Konkurs na inkubację innowacji społecznych, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 10.09.2015

Instytucja Zarządzająca PO WER zwiększyła alokację na konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15 i zrezygnowała z oceny strategicznej. 14 kwietnia 2016 roku Ministerstwo Rozwoju opublikowało wyniki oceny projektów złożonych w ramach konkursu. Dofinansowanie uzyskało 18 projektów.

Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie w konkursie na inkubację innowacji społecznych nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15.

Spośród 103 wniosków złożonych podczas naboru, 73 wnioski zostały skierowane do oceny merytorycznej, natomiast 30 zostało odrzuconych z powodu nie spełniania kryteriów wyboru projektów ocenianych podczas oceny formalnej.

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 6 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. od poniedziałku do piątku.

W dniach od 1 do 9 września w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia tylko do godz. 16:00.

 Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

 • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku

albo

 • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej / osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

 • osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MIiR, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
 • przesyłką kurierską;
 • pocztą;

albo

 • w formie elektronicznej — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MIiR (adres: /MIR/SkrytkaESP).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,
 • administracja publiczna,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • szkoły i placówki systemu oświaty,
 • uczelnie,
 • przedsiębiorstwa,
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:

 1. przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej;
 2. integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy;
 3. kształcenie ustawiczne osób dorosłych;
 4. usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 48 200 000 PLN (na wszystkie tematy)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

 UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu. Zmieniony regulamin stosuje się z dniem 28 kwietnia 2016 r.

Informacja o zmianie z 28 kwietnia 2016 r. (PDF 180 KB)

 UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

Instytucja Zarządzająca PO WER podjęła decyzję o zwiększeniu budżetu konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-001/15  w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Wiedza Edukacja Rozwój z 24 mln zł na 48,2 mln zł. Jednocześnie zrezygnowano z przeprowadzenia oceny strategicznej. Pozwoli to na sfinansowanie wszystkich 18 projektów, które otrzymały pozytywną ocenę merytoryczną.

Celem konkursu jest przetestowanie różnych sposobów wspierania powstawania innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego, usług opiekuńczych i integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy oraz osób młodych kończących edukację. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na konkurs i rezygnacja z oceny strategicznej umożliwi sprawdzenie w praktyce różnych podejść do wsparcia innowatorów przez podmioty o odmiennym doświadczeniu i charakterze. Dzięki temu w pilotażu wezmą udział inkubatory działające regionalnie i lokalnie, prowadzone przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe czy przedsiębiorstwa prywatne. Przetestujemy również różne narzędzia i podejścia do wsparcia innowatorów od takich, które zakładają intensywną pracę z pomysłodawcą, po takie, które stawiają na jego dużą samodzielność i doświadczenie.

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu. Zmieniony regulamin stosuje się z dniem 14 kwietnia 2016 r.

Informacja o zmianie z 14 kwietnia 2016 r.  (PDF 35 KB)

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

Biorąc pod uwagę doświadczenia z przebiegu dotychczas ogłoszonych konkursów, IOK zwraca uwagę, że podczas oceny brane są pod uwagę nie tylko kryteria dostępu, ale także ogólne kryteria formalne i merytoryczne. Zarówno kryteria dostępu, jak i kryteria ogólne są ważne i w równym stopniu decydują o tym, czy wniosek przejdzie pomyślnie etap oceny formalnej, a jeśli tak to, czy na kolejnych etapach zostanie dobrze oceniony pod kątem jego merytorycznej jakości. W związku z tym, IOK zaleca uważne zapoznanie się z pkt 9 Regulaminu – Procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowanie, a szczególnie z pkt 9.2.1 Kryteria oceny formalnej, pkt 9.3.1 Kryteria oceny merytorycznej oraz kryteriami oceny strategicznej, przedstawionymi w pkt 9.4.

UWAGA: Zmiana Regulaminu konkursu i Załącznika nr 2. Zmieniony regulamin stosuje się z dniem 11 sierpnia 2015 r.

Informacja o zmianie z 11 sierpnia 2015 r. (PDF 266 KB)

UWAGA WAŻNY KOMUNIKAT!

Zmiana Regulaminu konkursu i Załączników nr 2,4,7,13. Zmieniony regulamin stosuje się z dniem 15 lipca 2015 r.

Informacja o zmianie z 15.07.2015 (PDF 284 KB)

 Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - wersja obowiązująca

Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 573 KB)

Załącznik 2 Wzór strategii realizacji projektu grantowego  (PDF 388 KB)- wersja obowiązująca

Załącznik 2 Wzór strategii realizacji projektu grantowego (DOCX 132 KB) - wersja edytowalna 

Załącznik 3 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 338 KB)

Załącznik 3 Minimalny zakres listu intencyjnego  (DOCX 130 KB) - wersja edytowalna

Załącznik 4 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków  (PDF 225 KB)- wersja obowiązująca

Załącznik 4 Wykaz maksymalnych stawek niektórych wydatków (PDF 221 KB) - wersja zmieniona 15.07.2015

Załącznik 5 Karta weryfikacji poprawności wniosku (PDF 260 KB)

Załącznik 6 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie (PDF 434 KB)

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie (PDF 595 KB) - wersja obowiązująca

Załącznik 8 Wzór karty oceny strategicznej (PDF 367 KB)

Załącznik 9 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK (PDF 287 KB)

Załącznik 10 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 288 KB)

Załącznik 11 Wzór deklaracji poufności dla KOP (PDF 286 KB)

Załącznik 12 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 286 KB)

Załącznik 13 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 767 KB) - wersja obowiązująca

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 1 do regulaminu.Załącznik 1 Wzór wniosku o dofinansowanie projektu (PDF 573 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie PO WER.  (PDF 769 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 13 do regulaminu (PDF 767 KB).