Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 10.12.2015

31 marca 2016 roku Ministerstwo Rozwoju opublikowało wyniki oceny projektów złożonych w ramach konkursu. Dofinansowanie uzyskało 16 projektów.

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów  (PDF 23 KB)

 

Wyniki naboru 31.03.2016

Lista projektów wybranych do dofinansowania  (PDF 27 KB)

Lista podpisanych umów (XLS 40 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 3 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR)
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski przyjmowane będą od 19 listopada do 10 grudnia 2015 r. od poniedziałku do piątku.

Od 19 listopada do 9 grudnia w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia, tj. 10 grudnia tylko do godz. 16:00.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku;

albo

  • w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej MIiR.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

  • osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MIiR, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa;
  • przesyłką kurierską;
  • pocztą;

albo

  • w formie elektronicznej — tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MIiR (adres: /MIR/SkrytkaESP).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • publiczne lub niepubliczne podmioty świadczące usługi zdrowotne;
  • publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej;
  • podmioty lecznicze świadczące usługi zdrowotne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi poprzez: opracowanie modelu innowacyjnego oraz zawiązanie optymalnego partnerstwa zdolnego do skutecznego przetestowania opracowanego modelu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 3 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

UWAGA: 30 listopada zmieniony został Regulamin konkursu.

Informacja o zmianie z 30.11.2015 (PDF 213 KB)

UWAGA: 29 października zmieniony został Załącznik nr 11 Wzór umowy o dofinansowanie.

Informacja o zmianie z 29.10.2015 r. (PDF 181 KB)

 

Regulamin konkursu - wersja z 30.11.2015 r. (PDF 1 MB) AKTUALNY

Regulamin konkursu (PDF 716 KB) - wersja zmieniona 30.11.2015 r.

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 743 KB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie - CZĘŚCIOWO WYPEŁNIONY (PDF 743 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 719 KB)

Załącznik nr 3 Wzór opisu założeń modelu (DOCX 129 KB)

Załącznik nr 3 Wzór opisu założeń modelu (PDF 295 KB)

Załącznik nr 4 Minimalny zakres listu intencyjnego (DOCX 130 KB)

Załącznik nr 4 Minimalny zakres listu intencyjnego (PDF 338 KB)

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji poprawności wniosku (PDF 258 KB)

Załącznik nr 6 Karta oceny formalno - merytorycznej (PDF 489 KB)

Załącznik nr 7 Wzór oświadczenia o bezstronność dla pracownika Instytucji Oceniającej Konkurs (PDF 287 KB)

Załącznik nr 8 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta (PDF 287 KB)

Załącznik nr 9 Wzór deklaracji poufności dla KOP (PDF 285 KB)

Załącznik nr 10 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 285 KB)

Załącznik nr 11 Wzór umowy o dofinansowanie - WERSJA AKTUALNA z 29.10.2015 r. (PDF 1 MB)

Załącznik nr 11 Wzór umowy o dofinansowanie - wersja zmieniona 29.10.2015 (PDF 1 MB)

Załącznik nr 12 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej  (PDF 504 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 743 KB)

 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie - WERSJA AKTUALNA z 29.10.2015 r. (PDF 1 MB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 1 MB).

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro@mir.gov.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - 8.12.2015 (PDF 290 KB)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - 24.11.2015 (PDF 503 KB)

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania - 29.10.2015 (PDF 347 KB)

Spotkanie dla zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu:

Informujemy, że 18 listopada w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dla zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu.

Zobacz szczegółowe informacje na temat spotkania

Prezentacja ze spotkania (PPT 2 MB)

Prezentacja ze spotkania (PDF 820 KB)