Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 1.06.2016

Lista umów zawartych w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-005/16 na Środowiskowy system wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Pl. Trzech Krzyży 3/5,

00-507 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 18 maja do 1 czerwca 2016 r. od poniedziałku do piątku. W dniach od 18 maja do 31 maja 2016 r. w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia, tj. 1 czerwca tylko do godz. 16:00.

Wnioski składane są na obowiązującym formularzu w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

oraz

w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku,

albo w formie elektronicznej opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju.

Wnioski w formie papierowej można dostarczać we wskazanym powyżej terminie:

  • osobiście w siedzibie w Kancelarii Ogólnej MR, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa;
  • przesyłką kurierską;
  • pocztą;

albo

  • w formie elektronicznej — w tym przypadku o terminie wpływu decydować będzie data i godzina przedłożenia elektronicznej wersji wniosku na elektroniczną skrzynkę podawczą MR (adres: /MR/SkrytkaESP).

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się publiczne lub niepubliczne instytucje pomocy i integracji społecznej.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną poprzez: opracowanie kompleksowego środowiskowego modelu wsparcia osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz zawiązanie optymalnego partnerstwa, w tym co najmniej z jednostką samorządu terytorialnego (JST) lub jej właściwą w danym obszarze jednostką organizacyjną, którego zadaniem będzie przetestowanie wypracowanego modelu co najmniej na obszarze działania tej JST w kolejnym projekcie w ramach konkursu drugiego etapu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

97 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 1 600 000 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

UWAGA WAŻNE!

W wyniku błędu technicznego przy uruchomieniu naboru w SOWA, podłączony został wzór wniosku o dofinansowanie niezgodny z treścią dokumentacji konkursowej. Stąd też w systemie SOWA nabór został anulowany i utworzony nowy nabór o numerze POWR.04.01.00-IZ.00-00-005/16;

W związku z zaistniałą sytuacją IOK podjęła decyzję o przesunięciu okresu naboru wniosków na okres 18 maja – 1 czerwca br. 

Regulamin konkursu (PDF 1 MB) - wersja obowiązująca

Informacja o zmianie dokumentacji konkursowej z 29 kwietnia 2016 r.  (PDF 204 KB)

Poprzednia wersja regulaminu:

Regulamin konkursu obowiązujący do 28 kwietnia 2016 r. (PDF 1 MB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 750 KB)

Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 397 KB)

Załącznik nr 2 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (PDF 802 KB)

Załącznik nr 3 Wzór opisu założeń modelu  (DOC 153 KB)

Załącznik nr 4 Minimalny zakres listu intencyjnego  (DOC 146 KB)

Załącznik nr 5 Karta weryfikacji poprawności wniosku  (PDF 258 KB)

Załącznik nr 6 Karta oceny formalno merytorycznej  (PDF 442 KB)

Załącznik nr 7 Wzór deklaracji poufności dla KOP (PDF 285 KB)

Załącznik nr 8 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 285 KB)

Załącznik nr 9 Wzór oświadczenia o bezstronności dla pracownika IOK  (PDF 287 KB)

Załącznik nr 10 Wzór oświadczenia o bezstronności dla eksperta  (PDF 290 KB)

Załącznik nr 11 Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 3 MB)

Załącznik nr 11 Wzór umowy o dofinansowanie  (DOC 17 MB)

Załącznik nr 12 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej  (PDF 504 KB)

Załącznik nr 12 Minimalny zakres umowy o współpracy ponadnarodowej  (DOC 353 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 1 Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 745 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie projektu określa Załącznik nr 11 Wzór umowy o dofinansowanie  (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro@mr.gov.pl

Spotkanie dla zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu

Informujemy, że 28 kwietnia br. w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dla instytucji zainteresowanych składaniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  przedmiotowego konkursu.

Prezentacja ze spotkania (PDF 1 MB)