Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.08.2021

Konkurs zorganizowany w działaniu 4.1 Innowacje społeczne, Programu Wiedza Edukacja Rozwój, o numerze POWR.04.01.00-IZ.00-00-034/21 został zakończony.

IOK informuje, że w ramach naboru wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

ul. Wspólna 2/4

00-926 Warszawa

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:

  • Wnioskodawcą lub partnerem w konkursie jest podmiot mający co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji, w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów) - szczegóły w regulaminie konkursu,
  • zgłasza się do konkursu tylko raz; dotyczy to też partnera/ów,
  • Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi spełniają wymogi finansowe w odniesieniu do obrotu.

Dla kogo?

Grupę docelową stanowią:

  1. Innowacja „Agro-Eko-Lab” – uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych, techników), w tym rolniczych, kształcący się w zawodach związanych z rolnictwem.
  2. Innowacja „Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie kucharz.
  3. Innowacja „Projektowanie Rzemieślników” - uczniowie ponadpodstawowych szkół (branżowych i techników) kształcący się w zawodzie technolog drewna (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji), oraz studenci uczelni kształcących na kierunku wzornictwo (lub zbliżonych właściwych dla zakresu innowacji).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest poprawa sytuacji uczniów i studentów, którzy kończą edukację i mają niebawem rozpocząć aktywność zawodową, poprzez szersze wdrożenie 3 innowacji społecznych. Polega on na przeprowadzeniu działań mających na celu poszerzenie kwalifikacji osób z grup docelowych. 

Założeniem konkursu na skalowanie ww. 3 innowacji jest realizacja ogólnopolskich działań mających na celu wdrożenie innowacji do praktyki szkół ponadpodstawowych i uczelni w Polsce.

Wnioskodawca będzie zobowiązany do przedstawienia strategii skalowania obejmującej 3 innowacje, która m.in. wskaże interesariuszy niezbędnych do realizacji tego celu oraz sposób dotarcia z informacją do przedstawicieli instytucji decydujących o wykorzystaniu nowych rozwiązań na szerszą skalę.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 532 KB).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100% 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 2 500 000 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 532 KB) 

Załączniki:

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku dostępny w systemie SOWA

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu (PDF 532 KB).

Pytania i odpowiedzi

4 sierpnia br. odbyło się spotkanie online dla potencjalnych wnioskodawców.

Materiały ze spotkania:

Linki

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl.