Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 17.05.2021

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 412 KB)

Lista projektów skierowanych do dofinansowania (PDF 221 KB)

Informacja o składzie KOP (PDF 203 KB)

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 12 kwietnia do 17 maja 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 12 kwietnia do 17 maja 2021 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. hospicjami świadczącymi usługi opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych formach), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),

- zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dla kogo?

Grupę docelową stanowią:

─  podmioty zainteresowane wdrożeniem innowacji polegającej na świadczeniu usług społecznych i zdrowotnych w formie opieki domowej na terenach wiejskich oraz

─  osoby dorosłe zamieszkujące tereny wiejskie, wymagające opieki oraz opiekunowie tych osób.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest upowszechnienie usług społecznych i zdrowotnych w formie domowej na terenach wiejskich, a tym samym ułatwienie dostępu do opieki w takiej formie dla mieszkańców tych terenów.

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do praktyki funkcjonowania organizacji i instytucji zajmujących polityką społeczną i zdrowotną.

Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu.  Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania opieki domowej na terenach wiejskich po ustaniu finansowania z projektu grantowego.  Założenia w tym zakresie wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji – dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 3 500 000 PLN

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 022 273 80 79.