Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne - KONKURS ANULOWANY, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 18.09.2020

KONKURS ANULOWANY w dniu 18.09.2020 r.

W dniu 18 września 2020 r. IZ PO WER anulowała konkurs o numerze POWR.04.01.00-IZ.00-00-029/20 na skalowanie innowacji społecznej "Nowy model funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich", ogłoszony w dniu 3 lipca 2020 r.

Decyzja o anulowaniu konkursu jest podyktowana koniecznością przeprowadzenia szerszej analizy zgodności projektowanego rozwiązania z planowanymi działaniami w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych, w tym także w kontekście trwałości rozwiązań po ustaniu dofinansowania ze środków UE.

Możliwość anulowania konkursu została przewidziana w rozdziale III regulaminu wskazanego wyżej konkursu.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Planuje się, że konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie ok. 4 miesięcy od zakończenia naboru wniosków.

Miejsce składania wniosków

System Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA

Sposób składania wniosków

KONKURS ANULOWANY z dniem 18.09.2020 r.

 

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki:

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (m.in. hospicjami świadczącymi usługi opieki paliatywnej i hospicyjnej w różnych formach), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),

- zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest upowszechnienie domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej na terenach wiejskich, a tym samym ułatwienie dostępu do opieki w takiej formie dla dorosłych mieszkańców tych terenów.

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby podmiotów mogących wdrożyć innowację do praktyki funkcjonowania organizacji i instytucji zajmujących się opieką paliatywną i hospicyjną w Polsce.

Podmiot wyłoniony w konkursie będzie odpowiedzialny za dotarcie do podmiotów zainteresowanych wdrożeniem innowacji, udzielenie im wsparcia eksperckiego i finansowego w formie grantu.  Wsparcie podmiotów wdrażających innowację dotyczyć będzie również zarządzania zmianą i opracowania metody funkcjonowania hospicjum domowego na terenach wiejskich po ustaniu finansowania z projektu grantowego.  Założenia w tym zakresie wnioskodawca będzie zobowiązany przedstawić w strategii skalowania innowacji – dokumencie stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 3 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

KONKURS ANULOWANY w dniu 18.09.2020 r.

Regulamin konkursu w formacie PDF  (PDF 601 KB)

Załącznik 1. - Wzór strategii skalowania innowacji DOC (DOCX 86 KB)

Załącznik 1. - Wzór strategii skalowania innowacji PDF (PDF 759 KB)

Załącznik 2. - Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (PDF 1 MB)

Załącznik 3. - Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER (PDF 214 KB)

Załącznik 4. - Regulamin KOP (PDF 875 KB)

Załącznik 5. - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 658 KB) 

Załącznik 6. - Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności  (PDF 658 KB) (PDF 482 KB)

Załącznik 7. - Wzór deklaracji poufności dla członka KOP  (PDF 610 KB)

Załącznik 8. - Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 272 KB)

Załącznik 9. - Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego (PDF 849 KB)

Załącznik 10. - Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 224 KB)

Załącznik 11. - Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej DOC (DOC 622 KB) 

Załącznik 11. - Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej PDF  (PDF 727 KB)

Załącznik 12. - Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej DOC (DOC 831 KB)

Załącznik 12. - Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej PDF (PDF 915 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wniosek do wglądu w Systemie SOWA.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu grantowego (PDF 1 MB) 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl lub dzwoniąc pod numer 022 273 80 79.