Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Innowacje społeczne, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 31.07.2020

Lista projektów skierowanych do negocjacji (PDF 394 KB)

Lista projektów skierowanych do dofinansowania  (PDF 93 KB)

Skład KOP (PDF 179 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok.4 miesiące od zakończenia naboru

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 19 czerwca do 31 lipca 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 19 czerwca do 31 lipca 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być każdy podmiot, który samodzielnie albo - jeśli zgłasza projekt partnerski - wraz z partnerem/ami, spełnia wymienione poniżej warunki: 

- posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie we współpracy z użytkownikami innowacji (uczelniami), w tym w formułowaniu rekomendacji dotyczących zmiany funkcjonowania podmiotów (do wniosku o dofinansowanie należy załączyć referencje od min. 2 podmiotów),

- zgłasza się do konkursu tylko raz. Dotyczy to też partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest poprawa sytuacji neuronietypowych studentów (osób z ASD) na uczelniach w Polsce dzięki wdrożeniu do praktyki funkcjonowania uczelni innowacji społecznej „Tłumacz/Adwokat społeczny” – asystent osoby z ASD”.

Założeniem konkursu jest dotarcie z innowacją do jak największej liczby uczelni oraz studentów z ASD. Zadaniem wnioskodawcy będzie wykazanie, że innowacja zostanie wdrożona w co najmniej 40 uczelniach w Polsce, na których kształcą się studenci z niepełnosprawnością.

Istotą skalowania jest zapewnienie trwałego wdrożenia innowacji do praktyki uczelni zaangażowanych do projektu. Pomysł na skuteczną implementację innowacji do praktyki uczelni wnioskodawcy przedstawiają w tzw. strategii skalowania – dokumencie, który stanowi załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 1 776 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Zał. 1a Model funkcji asystenta studenta z ASD (PDF 1 MB)

Zał. 1b Warsztaty dla asystentów z ASD (PDF 2 MB)

Zał. 1c Przewodnik dla pracowników uczelni wyższych (PDF 2 MB)

Zał. 1d Przewodnik dla studentów w spektrum oraz osób wspierających studentów z ASD (PDF 2 MB)

Zał. 2 Wzór strategii skalowania innowacji społecznej (DOCX 104 KB)

Zał. 3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 2 MB)

Zał. 4 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach POWER (PDF 214 KB)

Zał. 5 Regulamin pracy KOP (PDF 1 MB)

Zał. 6 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (PDF 668 KB)

Zał. 7 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 485 KB)

Zał. 8 Wzór deklaracji poufności dla członków KOP z prawem dokonywania oceny (PDF 617 KB)

Zał. 9 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora uczestniczącego w pracach KOP (PDF 272 KB)

Zał. 10 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach POWER (PDF 891 KB)

Zał. 11 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje WOD projektu konkursowego w ramach POWER (PDF 224 KB)

Zał. 12 Lista uczelni w Polsce - studenci z niepełnosprawnością (XLSX 13 KB)

Zał. 13 Wzór minimalnego zakresu listu intencyjnego dotyczącego współpracy ponadnarodowej  (DOC 623 KB)

Zał. 14 Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej (DOC 831 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinanowanie  (PDF 2 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi (FAQ)  (DOCX 18 KB)

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.mikro@mfipr.gov.pl