Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 4.1

4.1 Skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 14.08.2020

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje listę podpisanych umów o dofinansowanie:

Lista podpisanych umów o dofinansowanie - miasta wojewódzkie (PDF 199 KB)

Lista podpisanych umów o dofinansowanie - miasta średnie (PDF 193 KB)

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) publikuje listę projektów wybranych do dofinansowania: 

Lista projektów wybranych do dofinansowania - miasta wojewódzkie (PDF 197 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania - miasta średnie (PDF 193 KB)

IOK informuje, że w ramach naboru nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do Regulaminu konkursu informujemy, że etap oceny merytorycznej zostanie zakończony w ciągu 60 dni od dnia przekazania oceniającym w ramach KOP wylosowanych projektów do oceny. 

Lista projektów skierowanych do negocjacji - miasta średnie (PDF 114 KB)

Lista projektów skierowanych do negocjacji - miasta wojewódzkie (PDF 119 KB)

Zmiana regulaminu.

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 Instytucja Organizująca Konkurs informuje o dokonaniu w dniu 19 kwietnia 2021 r. zmiany Regulaminu konkursu na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Zmiana regulaminu polega na zwiększeniu alokacji konkursu z 90 mln zł do 128 mln zł, co pozwoli na dofinansowanie wszystkich projektów, które zostały skierowane do etapu negocjacji i zakończą ten etap oceny z wynikiem pozytywnym.

 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

ok.6 miesiący od zakończenia naboru

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 25 maja do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 25 maja do 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wszystkie wymagania wobec wnioskodawcy zostały przedstawione w pkt 4 regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W konkursie finansowane będzie utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP DiM), obejmującego trzy zintegrowane rodzaje działań: profilaktykę zaburzeń zdrowia psychicznego, usługi medyczne oraz oparcie społeczne.

Grupę docelową stanowią  dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzież objęta obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniowie szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia, doświadczające zaburzeń i chorób psychicznych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

100 %

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja na konkurs wynosi 128 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu ŚCZP DiM po zmianach 19.04.2021 r. (PDF 2 MB)

Regulamin konkursu ŚCZP DiM po zmianach 19.04.2021 r. (w trybie rejestruj zmiany) (PDF 2 MB)

 

Regulamin konkursu ŚCZP DiM po zmianach 21.07.2020 r. (w trybie rejestruj zmiany) (PDF 673 KB)

Regulamin konkursu ŚCZP DiM po zmianach 21.07.2020 r. (PDF 671 KB)

 

Regulamin konkursu ŚCZP DiM (PDF 671 KB)

Załączniki:

Zał.1 Model ŚCZP DiM (PDF 1 MB)

Zał.2 Wzór umowy o dofinansowanie (PDF 3 MB)

Zał.3 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach POWER (PDF 40 KB)

Zał.4  Regulamin pracy KOP (PDF 447 KB)

Zał. 4 Regulamin pracy KOP (po zmianach 21.07.2020 r.) (PDF 1 MB)

Zał.5 Oświadczenie pracownika IOK o bezstronności (PDF 68 KB)

Zał.6 Wzór oświadczenia eksperta o bezstronności (PDF 69 KB)

Zał.7 Wzór deklaracji poufności dla członka KOP (PDF 68 KB)

Zał.8 Wzór deklaracji poufności dla obserwatora (PDF 55 KB)

Zał.9 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku (PDF 151 KB)

Zał.10 Wzór karty weryfikacji kryterium kończącego negocjacje (PDF 53 KB)

Zał.11 Oświadczenie o spełnieniu wybranych kryteriów dostępu (DOCX 68 KB)

Zał.12 Lista miast średnich (PDF 607 KB)

Zał.13 Zestawienie dot. lokalizacji struktur ŚCZP DiM (DOCX 19 KB)

Zał.14 Lista kryteriów dostępu (PDF 65 KB)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

wzory dokumentów

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Zał. 2. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (PDF 3 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze zostały określone w regulaminie konkursu.

Informacja o składzie KOP (PDF 422 KB)

Pytania i odpowiedzi

Pytania można kierować na adres e-mail: konkurs.makro@mfipr.gov.pl .

FAQ (PDF 283 KB)

FAQ 2 (PDF 71 KB)

FAQ 3 (PDF 35 KB)

Dodatkowe materiały

Prezentacja z konsultacji on - line z dnia 16.07.2020 (PDF 114 KB)

Prezentacja z konsultacji on - line z dnia 02.06.2020 (PDF 1 MB)