Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.1

4.1 Gospodarka odpadami, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 15.12.2016

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3668/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.1 Gospodarka odpadami – Typ projektu 4.1.A Projekty dot. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). (Nr naboru RPDS.04.01.00-IZ.00-02-188/16). 

Do dofinansowania został wybrany 7 projektów, którego wartość całkowita wynosi 12 289 349,73 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 9 442 432,21 PLN.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow.dolnyslask.pl.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Departament Funduszy Europejskich, ul. Mazowiecka 17, Wrocław, II piętro, pokój nr 2020

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Wdrażania EFRR, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław.

 

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – Generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie https://snow.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator wniosków papierowej wersji wniosku o dofinansowanie, opatrzonej czytelnym podpisem/-ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy, wraz z podpisanymi załącznikami (za wyjątkiem wymaganej – w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami – analizy finansowej, którą należy przedłożyć na nośniku CD).

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

 

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej, niż wyżej opisana formie. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 • MŚP;
 • organizacje badawcze i konsorcja naukowe.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu jest typ projektów określony w ramach Osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby dla Działania 4.1 Gospodarka odpadami tj.: 

4.1.A Projekty dot. Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

W ramach konkursu wspierane będą projekty dotyczące przedsięwzięć skierowanych na rozwój infrastruktury selektywnego systemu zbierania odpadów komunalnych, budowy, rozbudowy lub modernizacji Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Wyposażenie – jedynie jako element projektu infrastrukturalnego dot. PSZOK lub jako odrębny projekt jeśli stanowi uzupełnienie infrastruktury już istniejącej. 

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach PSZOK musi spełniać minimum dwa warunki:

 • zapewniać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,
 • zapewniać musi przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a;

W ramach RPO WD finansowane będą projekty o wartości do 2 mln zł kosztów kwalifikowalnych i w których PSZOK obsługuje do 20 000 mieszkańców (warunek weryfikowany na podstawie oświadczenia i regulaminu funkcjonowania PSZOK). Warunki należy spełnić łącznie. W przypadku gdy jeden z ww. parametrów zostanie przekroczony, inwestycja nie kwalifikuje się do wsparcia w ramach RPO WD.  

Ponadto w ramach projektu finansowane mogą być również inne działania (inwestycyjne oraz działania informacyjne i edukacyjne) związane z zapobieganiem powstawania odpadów oraz selektywnym zbieraniem odpadów. 

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszego konkursu jest kategoria 017 gospodarowanie odpadami z gospodarstw domowych (w tym działania  w  zakresie: minimalizacji,  segregacji,  recyklingu).

Z uwagi na zapisy Umowy Partnerstwa: „Realizacja zadań współfinasowanych ze środków unijnych w sektorze odpadów będzie ukierunkowana na obowiązki jednostek samorządowych wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach” w niniejszym naborze o dofinansowanie mogą ubiegać samorządy gmin lub inne podmioty, które w imieniu samorządu gminy świadczą usługi w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zadań własnych samorządu gminy w gospodarce odpadami komunalnymi” z dnia 22 września 2015 r., wydanych przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju:

 • Usługi polegające na prowadzeniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) stanowią usługi w ogólnym interesie gospodarczym wykonywane w ramach zadań własnych samorządu gminy. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zapewnienie utworzenia i prowadzenia PSZOK jest zadaniem własnym gminy. Gmina jest obowiązana utworzyć co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, samodzielnie lub wspólnie z inną gminą lub gminami. Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Gminy mogą tworzyć takie punkty z wykorzystaniem wszelkich  form dopuszczalnych w świetle przepisów Ustawy o gospodarce komunalnej. Podmiot  eksploatujący PSZOK należy uznać za operatora, a przekazywane mu środki traktować jako rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.
 • Przez operatora należy rozumieć jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy gminy, spółkę komunalną albo przedsiębiorcę zewnętrznego.
 • Pod pojęciem rekompensaty należy rozumieć wszelkie przysporzenia, w dowolnej formie (np. dotacje, dokapitalizowanie, zwolnienie podatkowe lub wynagrodzenie), otrzymywane przez operatora w celu pokrycia kosztów związanych ze świadczeniem usług w ogólnym interesie gospodarczym.
 • Dofinansowanie ze środków funduszy UE może zostać udzielone wyłącznie wówczas, gdy stanowi element rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym w zakresie gospodarki odpadami skalkulowanej zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa UE (omówionymi w  Rozdziale 8 powyższych Wytycznych).
 • Wielkość rekompensaty powinna być weryfikowana przez gminę powierzającą usługi w ogólnym interesie gospodarczym nie rzadziej niż co roku, w oparciu o dane finansowe roku poprzedniego.

W związku z powyższym do wniosku o dofinansowanie należy dodatkowo dołączyć:

 • komplet dokumentów na podstawie, których świadczona jest usługa w ogólnym interesie gospodarczym tj. np.
  • umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym,
  • uchwały organu stanowiącego gminy, umowy wykonawczej (umowie regulującej szczegółowe kwestie związane z realizacja zobowiązania do świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym określonego w innym dokumencie, np. uchwale organu stanowiącego gminy), umowy spółki (statut spółki) lub aktu wewnętrznego (planu, regulaminu itp.)
 • kalkulację rekompensaty, uwzględniającą środki RPO WD. Model finansowy wykazujący, iż w wyniku otrzymania środków z RPO WD rekompensata nie przekroczy dopuszczalnej kwoty rekompensaty (zgodnie z rozdziałem 8 w/w Wytycznych);

W przypadku gdy umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym nie została jeszcze zawarta do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument odzwierciedlający podstawowe założenia umowy o usług w ogólnym interesie gospodarczym publicznych oraz harmonogram działań związanych z jej zawarciem. Po zawarciu umowy należy do wniosku o dofinansowanie dołączyć jej kserokopię. Nie mniej jednak należy podkreślić, że w takiej sytuacji o dofinansowanie ubiegać się może tylko gmina, która wybuduje/utworzy PSZOK. Ponadto na etapie wniosku o dofinansowanie należy wyjaśnić w jaki sposób zostanie wybrany operator (wewnętrzny/zewnętrzny) oraz na jakich warunkach (w jakiej formie) zostanie przekazana infrastruktura.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, są zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.   

„Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Dokument „Poziom zamożności gminy – wartość wskaźnika G dla gmin województwa dolnośląskiego”, z którego wykorzystaniem dokonywana będzie ocena kryterium [Poziom zamożności gminy] stanowi Załącznik do Wyciągu z Kryteriów wyboru projektów.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi: • w przypadku projektów nie generujących dochodu – 85%; • w przypadku projektów generujących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż 85% • w przypadku projektu objętego pomocą publiczną/pomocą de minimis/rekompensatą – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej/pomocy de minimis/rekompensaty ale nie więcej niż 85%;

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Dla przedmiotowego konkursu ogłaszanego w ramach Działania 4.1 Gospodarka odpadami alokacja w wysokości 10 000 000 euro tj. 43 065 000 zł Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w październiku 2016 r. – 1 euro = 4.3065 zł. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl.

Załącznik nr 1 do Uchwały - Regulamin 4.1A

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wyciąg z Kryteriów wyboru - 4.1 A

Załącznik nr 1 do Wyciągu z Kryteriów wyboru - poziom zamożności

Załącznik nr 2 do wyciągu z kryteriów - Zestawienie gmin 4.1A

Załącznik nr 3 do wyciągu z kryteriów

Załącznik nr 2 do Regulaminu - lista wskaźników

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” wraz z wzorami załączników do wniosku o dofinansowanie zamieszczona jest na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w zakładce Skorzystaj -> Jak zacząć korzystać z programu -> 4. Wypełnienie wniosku (http://rpo.dolnyslask.pl/skorzystaj-2-2-2/skorzystaj-2/#2) a także wraz z dokumentacją dotyczącą poszczególnego naboru.

W zależności od specyfiki projektu i sytuacji Wnioskodawcy ostateczny zakres informacji niezbędnych do wypełnienia wniosku w Generatorze może być inny niż wskazany w ww. instrukcji. Dla niniejszego konkursu dodatkowym obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest:

 • Oświadczenie Wnioskodawcy o liczbie mieszkańców, którą obsługuje dany PSZOK objęty projektem.
 • Regulamin funkcjonowania PSZOK wraz z uchwałą na podstawie, której został on przyjęty. W regulaminie funkcjonowania PSZOK powinna być zawarta informacja o liczbie mieszkańców, którą obsługuje PSZOK.
 • Komplet dokumentów na podstawie, których świadczona jest usługa w ogólnym interesie gospodarczym tj. np.
  • umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym,
  • uchwały organu stanowiącego gminy, umowy wykonawczej (umowie regulującej szczegółowe kwestie związane z realizacja zobowiązania do świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym określonego w innym dokumencie, np. uchwale organu stanowiącego gminy), umowy spółki (statut spółki) lub aktu wewnętrznego (planu, regulaminu itp.),
  • w przypadku gdy umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym nie została jeszcze zawarta do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć dokument odzwierciedlający podstawowe założenia umowy o usług w ogólnym interesie gospodarczym publicznych oraz harmonogram działań związanych z jej zawarciem. Po zawarciu umowy należy do wniosku o dofinansowanie dołączyć jej kserokopię. Nie mniej jednak należy podkreślić, że w takiej sytuacji o dofinansowanie ubiegać się może tylko gmina, która wybuduje/utworzy PSZOK. Ponadto na etapie wniosku o dofinansowanie należy wyjaśnić w jaki sposób zostanie wybrany operator (wewnętrzny/zewnętrzny) oraz na jakich warunkach (w jakiej formie) zostanie przekazana infrastruktura.
 • Kalkulacja rekompensaty, uwzględniającą środki RPO WD. Model finansowy wykazujący, iż w wyniku otrzymania środków z RPO WD rekompensata nie przekroczy dopuszczalnej kwoty rekompensaty (zgodnie z rozdziałem 8 w/w Wytycznych)

Deklaracja-Natura2000

Deklaracja - RDW

formularz - pomoc de minimis (przedsiębiorstwa)

formularz - wkład - niepieniężny częściowa pomoc publiczna

formularz - wkład - niepieniężny z pomocą publiczną

Formularz- inna pomoc

formularz - pomoc de minimis

formularz - wkład niepieniężny-bez pomocy publicznej

oświadczenie pomoc de minimis

oświadczenie o braku pomocy publicznej pomocy de minimis

Oświadczenie-analiza OOŚ z instrukcją

oświadczenie-VAT-dla Partnera

oświadczenie-VAT-dla Podmiotu realizującego Projekt

oświadczenie-VAT-dla Wnioskodawcy

pełnomocnictwo

UOKiK-Pomoc-publiczna-informacje dodatkowe.

Załącznik dotyczący określenia poziomu wsparcia w projektach partnerskich

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie/-u projektu, która będzie zawierana z Wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania (Beneficjentami) stanowi Załącznik nr 2/3 do uchwały przyjmującej niniejszy Regulaminu i jest zamieszczony na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy/decyzji o dofinansowanie/-u. Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki Beneficjenta oraz instytucji udzielającej dofinansowania.

Warunki zawarcia umowy/decyzji o dofinansowanie/-u:

 1. Termin na złożenie kompletnych, poprawnych i prawomocnych (jeśli wymagane) załączników do umowy/decyzji o dofinansowanie wynosi 60 dni od dnia doręczenia informacji o wyborze projektu do dofinansowania.
 2. W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w punkcie 1 we wskazanym terminie, IOK może odstąpić od podpisania umowy/decyzji o dofinansowanie/-u.
 3. Decyzję o wydłużeniu terminu na złożenie dokumentów o których mowa w punkcie 1 może podjąć dla danego naboru Zarząd Województwa.

Instytucja Zarządzająca zastrzega sobie prawo zmiany wzoru umowy/decyzji.

Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD_2014-2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza opisana została w Regulaminie.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez następujące adresy mailowe: pife@dolnyslask.pl 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.Przed zadaniem pytania należy zapoznać się z katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkania dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Linki

Ogłoszenie o konkursie w ramach działania 4.1 A Gospodarka odpadami