Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.1

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Zakończony 19.11.2015

17 lutego 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca ogłosiło listę rankingową projektów rekomendowanych do dofinansowania złożonych w konkursie nr 1 w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 

15 marca 2016 r. Narodowe Centrum Badan i Rozwoju zaakceptowało listę projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania ze zmianą statusu 3 projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na wyczerpanie alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego) na rekomendowane do dofinansowania. 

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Ok. 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego Instytucji Pośredniczącej (IP). 

Link do systemu informatycznego IP.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP możliwe jest po wejściu na stronę internetową od 21 października do 19 listopada 2015 r. (do godz. 16:00).

Link do systemu informatycznego IP.  

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Wymagamy, aby konsorcjum składało się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach Działania 4.1, Poddziałania 4.1.4 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 25 rozporządzenia nr 651/2014 (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCBR

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln zł. Poziom dofinansowania dla poszczególnych przedsiębiorców na realizację poszczególnych kategorii prac B+R w ramach projektu (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW. W ramach instrumentu wsparcia dopuszcza się zwiększenie intensywności pomocy publicznej w związku z realizacją projektu w ramach tzw. skutecznej współpracy pomiędzy przedsiębiorcami (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 3 lit. a tiret 1 rozporządzenia MNiSW) lub pomiędzy przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową, będącą organizacją badawczą prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę (w przypadku spełnienia warunków, o których mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. a tiret 2 rozporządzenia MNiSW) lub z uwagi na zobowiązanie do szerokiego rozpowszechniania wyników projektu, o którym mowa w § 14 ust.1 pkt 3 lit. b rozporządzenia MNiSW.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wyłonionych w ogłaszanym konkursie w ramach Działania 4.1.4 wynosi: 200 000 000 zł w tym: 1) 185 748 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) oraz 2) 14 252 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego)

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie (DOC 864 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie  (DOC 462 KB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146). Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie przeprowadzania konkursu

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na następujące adresy mailowe:

Osoby przewidziane do kontaktu (w sprawach innych niż finansowe):

  • Jolanta Wudarczuk-Czapczuk, tel.: + 48 22 39 07 122,
  • Adam Zasłona, tel.: + 48 22 39 07 142.

Linki

Ogłoszenie o konkursie na stronach NCBR