Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.1

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Zakończony 2.11.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie do dnia ogłoszenia wyników oceny.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP (Instytucji Pośredniczącej).

Link do sytemu informatycznego IP jest aktywny od 3 października 2016 r.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie wyłącznie w wersji elektronicznej w udostępnionym dla tego celu systemie informatycznym IP.

Logowanie do systemu informatycznego IP jest możliwe po wejściu na stronę internetową od dnia 3 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. (do godz. 16:00).

Link do sytemu informatycznego IP jest aktywny od 3 października 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:Konsorcjum, w którego skład wchodzi:

  1. co najmniej jedna jednostka naukowa oraz
  2. co najmniej jedno przedsiębiorstwo.

W skład konsorcjum może wejść nie więcej niż 5 podmiotów, z zastrzeżeniem, że liczba przedsiębiorstw wchodzących w skład konsorcjum nie może być mniejsza niż połowa łącznej liczby konsorcjantów. Liderem konsorcjum może być jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów dostępne są na stronie NCBR.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

10 mln zł

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Budżet przeznaczony na dofinansowanie projektów wynosi: 200 000 000 zł, w tym: 1) 185 748 000 zł w ramach alokacji kategorii regionów słabiej rozwiniętych (tj. województw innych niż województwo mazowieckie) oraz 2) 14 252 000 zł – w ramach alokacji kategorii regionów lepiej rozwiniętych (tj. województwa mazowieckiego).

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie NCBR.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest na stronie NCBR.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 217). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować na następujące adresy mailowe:

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres mailowy: aplikacyjne-finanse@ncbr.gov.pl;
  • w zakresie ogólnym (w pozostałych sprawach) na adres mailowy: aplikacyjne@ncbr.gov.pl, oraz pod numerami telefonów:  + 48 22 39 07 244,  + 48 22 39 07 122 oraz + 48 22 39 07 142.

Linki

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/