Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 4.1

ZMIANA TERMINU: 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki - Wspólne Przedsięwzięcie INGA, Inteligentny Rozwój

AKTUALNY data naboru wniosków od 03.02.2020 do 09.10.2020

ZMIANA TERMINU: NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU, POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. i OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A ogłaszają  konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia INGA, 4.1.1 „Strategiczne programy badawcze dla gospodarki”, IV oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Ocena projektu od zamknięcia naboru wniosków w danej rundzie do ogłoszenia wyników trwa do 90 dni. Konkurs jest podzielony na 2 rundy trwające: 1) od 3 lutego do 8 maja 2020 r.; 2) od 9 maja do 9 października 2020 r., do godz. 16.00.

Miejsce składania wniosków

Wyłącznie za pośrednictwem systemu NCBR (link do systemu – aktywny od 3 lutego 2020 r.)

Sposób składania wniosków

Elektronicznie w systemie informatycznym NCBR.Logowanie do systemu informatycznego NCBR możliwe jest po wejściu na stronę internetową (link) od 3 lutego do 9 października 2020  r. (do godz. 16:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Konsorcjum, w którego skład wchodzi co najmniej: 

  • jedno przedsiębiorstwo

oraz

  • jedna jednostka naukowa

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe w obszarze gazownictwa.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

  • Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw (intensywność wsparcia) określają § 13 oraz § 14 rozporządzenia MNiSW.
  • Poziom finansowania dla jednostek naukowych wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku gdy projekt jest realizowany w ramach ich działalności niegospodarczej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

311 000 000 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu dostępny na stronie NCBR

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny na stronie NCBR

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544). 

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować:   

  • w zakresie finansowym (kwalifikowalność kosztów, wskaźniki, budżet projektu) na adres e-mail: inga-finanse@ncbr.gov.pl
  • w pozostałych sprawach na adres e-mail: inga@ncbr.gov.pl oraz pod nr telefonu: (0-22) 39 07 140, (0-22) 39 07 483 

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Fundusze europejskie→ POIR→ Aktualne nabory→ Poddziałanie 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki → Konkurs_4/4.1.1/2019 - Wspólne Przedsięwzięcie INGA