Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 4.1

4.1 Odnawialne źródła energii (OZE), RPO Mazowieckiego

Zakończony 10.10.2016

Dnia 19 kwietnia, 23 maja oraz 3 października 2017 roku oraz 21 sierpnia 2018 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych opublikowała wyniki naboru.

Komunikat w sprawie zmiany terminu realizacji projektu w konkursie  RPMA.04.01.00-IP.01-14-017/16 (publikacja 18.10.2022)

Wyniki naboru 19.04.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 27.02.2019)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 24.10.2018)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 21.08.2018)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 03.10.2017)

Skład Komisji Oceny Projektów (publikacja 03.10.2017)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 23.05.2017)

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 19.04.2017)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie projektu złożony w Systemie MEWA 2.0 musi zostać potwierdzony podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowanym lub przy pomocy profilu zaufanego na platformie ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się:

  • JST, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
  • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  • administracja rządowa;
  • uczelnie/szkoły wyższe;
  • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;
  • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y (Towarzystwo Budownictwa Społecznego);
  • organizacje pozarządowe (w tym również podmioty działające w oparciu o przepisy ustawy o partnerstwie publiczno – prywatnym);
  • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach konkursu wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury służącej do produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej ze źródeł odnawialnych. W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), wody, biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania - 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

10 000 000,00 EUR

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Aktualny regulamin konkursu (publikacja 24.05.2019)

Karta zmian do regulaminu(publikacja 24.05.2019)

Regulamin konkursu - zaktualizowany wraz z kartą zmian (publikacja 21.03.2019)

Regulamin konkursu - aktualny wraz z kartą zmian (publikacja 24.07.2018)

Regulamin konkursu - nieaktualny wraz z kartą zmian 

Regulamin konkursu - archiwalny

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

03 -301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel.: 22 542 27 11, 22 542 27 99;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ciechanowie:

06 - 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00 , tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce:

07-410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku:

09-400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00;tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu:

26-610 Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach:

08-110Siedlce, ul. Piłsudskiego 7, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12. Infolinia:0 801 101101,   e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata

Linki

Ogłoszenie o naborze zamieszczone na stronie instytucji organizującej konkurs.