Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 4.

4. Współpraca instytucji i społeczności, Republika Czeska – Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 7.03.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2016-05-16

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska
Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
Hálkova 171/2
779 00 Olomouc
js.olomouc@crr.cz
tel. +420 587 337 710
Strona programu

Sposób składania wniosków

Uproszczone wnioski projektowe (dla projektów infrastruktury drogowej) oraz propozycje projektowe składane są w wersji papierowej. Pełne wnioski projektowe składane są za pomocą aplikacji MS2014+

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się:

 • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
 • organizacje powołane przez władze publiczne,
 • izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe,
 • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
 • kościoły i związki wyznaniowe.

W realizacji każdego projektu musi uczestniczyć co najmniej jeden partner z Polski i jeden z Republiki Czeskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy działań:

 1. Inicjatywy zmierzające do wzmacniania integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i inne działania przyczyniające się do spójności na poziomie lokalnym.
 2. Rozwój współpracy instytucji administracji publicznej.
 3. Tworzenie i rozwój transgranicznych sieci współpracy, łącznie ze współpracą z i między organizacjami pozarządowymi oraz partnerami społeczno-gospodarczymi

Kryteria wyboru projektów

Wybór projektów w ramach poszczególnych priorytetów inwestycyjnych będzie oparty na następujących kryteriach, spośród których niektóre będą decydowały o kwalifikowalności projektu (tj. ich spełnienie będzie niezbędne, aby projekt mógł zostać dofinansowany, a jeżeli takie kryterium nie zostanie spełnione, projekt nie będzie mógł być dofinansowany) a niektóre będą odnosiły się do oceny stopnia spełnienia danego kryterium, który będzie miał wpływ na wybór operacji:

I. Ogólne zasady oceny (obowiązujące dla wszystkich PI w Programie)

Znaczenie strategiczne:

 • projekt przyczynia się do osiągnięcia celów szczegółowych priorytetu inwestycyjnego;
 • projekt jest zgodny z właściwymi strategiami na poziomie regionalnym/ogólnokrajowym.

Beneficjenci:

 • beneficjenci będący podmiotami gospodarczymi, którzy wpisują się w definicję dużych przedsiębiorstw (zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) nie będą wspierani.

Partnerstwo:

 • partnerzy projektu są kwalifikowalni wg zasad programowych i mają wystarczającą zdolność do zapewnienia realizacji projektu.

Znaczenie dla obszaru wsparcia:

 • projekt uwzględnia sytuację społeczno-gospodarczą pogranicza (jego potrzeby i/lub potencjał) i ma jednoznacznie pozytywny wpływ na jego rozwój społeczno-gospodarczy i/lub odpowiada jego obiektywnym potrzebom;
 • projekt przyczynia się do spójności i integralności wspólnego regionu i/lub przyczynia się do wzmocnienia wspólnej tożsamości.

Transgraniczny charakter projektu:

 • projekt spełnia kryteria współpracy transgranicznej (art. 12(4) Rozporządzenia
  nr 1299/2013);
 • projekt jest realizowany po obu stronach granicy, ewentualnie w jednym z państw – w takim przypadku jasno jest wykazany jego wpływ transgraniczny i korzyści płynące z jego wdrożenia (art.12(2) Rozporządzenia nr 1299/2013).

Specyficzne cechy projektu:

 • projekt ma mieć jasną logikę interwencji (jasne powiązanie pomiędzy potrzebą/potencjałem, wskazanymi celami projektu a zaproponowanymi działaniami);
 • planowane wydatki są efektywne;
 • produkty projektu są trwałe.

Zasady horyzontalne:

 • projekt respektuje równość kobiet i mężczyzn oraz nie zawiera żadnych elementów dyskryminacji;
 • projekt w czasie swojej realizacji respektuje zasady zrównoważonego rozwoju.

Miejsce realizacji projektu

 • realizacja działań projektu jest z geograficznego punktu widzenia zgodna z art. 20 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013.

II. Szczegółowe zasady oceny

 • dofinansowane będzie przygotowanie tylko takich opracowań studyjnych, strategii, planów i podobnych materiałów koncepcyjnych i rozwiązań, w przypadku których istnieje jednoznaczny dowód lub uzasadnione założenie ich realnego wykorzystania w zrównoważonym rozwoju wspólnego obszaru.
 • w przypadku projektów dotyczących ewaluacji, opracowań studyjnych, strategii, planów oraz materiałów koncepcyjnych i rozwiązań o podobnym charakterze będzie sprawdzane, czy projekt wykorzystuje istniejącą wiedzę i dorobek. Informacyjnym źródłem odniesienia do celów sprawdzenia tego aspektu będzie przede wszystkim platforma internetowa KEEP (Knowledge and Expertise in European Programmes).
 • w ramach wyboru projektów ocenie zostanie poddany stopień, w jakim projekty rozwiązują główne problemy zidentyfikowane w sferze współpracy instytucji lub w sferze współegzystencji i współpracy społeczności.

Pomoc publiczna:

Wobec projektów, które otrzymają wsparcie ze środków Programu, a w których występują znamiona pomocy publicznej, zostaną zastosowane właściwe przepisy UE dotyczące pomocy de minimis (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis) lub wyłączenia blokowego określonego w Rozporządzeniu (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r., w którym, zgodnie z artykułami 107 i 108 Traktatu, wybrane kategorie pomocy zostały uznane za niewykluczające się z zasadami rynku wewnętrznego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

7 380 616,68 euro (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Zasady naboru zostały opisane w Podręczniku Wnioskodawcy oraz ogłoszeniu o naborze. Dokumenty dostępne są na stronie programu.

Wzór wniosku o dofinansowanie

-

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie zostanie udostępniony na stronie programu do końca 2015 r.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Zgodnie z art. 74 (3) Rozporządzenia UE nr 1303/2013 w ramach Programu wprowadzono procedurę odwoławczą i skargową. Jeżeli wnioskodawca/beneficjent lub jakikolwiek podmiot uczestniczący we wdrażaniu Programu nie będzie się zgadzał ze sposobem wdrażania na poziomie projektu lub Programu, ma prawo złożenia odwołania lub skargi do Instytucji Zarządzającej (Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej). W przypadku takiej potrzeby, Instytucja Zarządzająca rozpatruje dane odwołanie lub skargę we współpracy z Instytucją Krajową (Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju) oraz innymi zainteresowanymi podmiotami.

Linki

Strona programu Republika Czeska - Polska