Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT

4. nabór projektów Interreg Europa Środkowa, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 5.07.2019

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

druga połowa 2019 r. roku

Miejsce składania wniosków

Propozycje projektów muszą być składane w języku angielskim i wyłącznie przez internetowy elektroniczny system monitoringu (eMS) na stronie https://ems.interreg-central.eu.

Pakiet aplikacyjny dla czwartego naboru zawiera również wzór formularza wniosku offline (wyłącznie dla celów informacyjnych). Propozycje projektów muszą być składane przez wnioskodawcę wiodącego przez eMS najpóźniej do piątku,

5 lipca 2019, do godziny 13:00 CET.

Więcej szczegółów dotyczących Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA, warunki składania propozycji projektów, ocena propozycji, pakiet aplikacyjny oraz inne stosowne informacje są dostępne na stronie: www.interreg-central.eu/apply

Sposób składania wniosków

Pakiet aplikacyjny dla czwartego naboru zawiera również wzór formularza wniosku offline (wyłącznie dla celów informacyjnych). Propozycje projektów muszą być składane przez wnioskodawcę wiodącego przez eMS najpóźniej do piątku, 5 lipca 2019, do godziny 13:00 CET.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Czwarty nabór jest otwarty dla organizacji, które klasyfikują się jako:

  • Krajowe, regionalne i lokalne organy publiczne (w tym EUWT w rozumieniu art. 2(16) Rozporządzenia (UE) nr 1303/2013);
  • Instytucje prywatne, w tym przedsiębiorstwa prywatne, posiadające osobowość prawną;
  • Międzynarodowe organizacje działające na mocy prawa krajowego któregokolwiek Państwa Członkowskiego uczestniczącego w Interreg EUROPA ŚRODKOWA lub (z ograniczeniami) na mocy prawa międzynarodowego.

Szczegółowe informacje zawiera podręcznik wnioskodawcy dla 4. naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Ze względu na eksperymentalny charakter naboru i jego ograniczony budżet, koncentracja tematyczna ogranicza się do następujących siedmiu tematów: 


I  Przemysł 4.0/zaawansowana produkcja
II Przedsiębiorczość społeczna
III Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miastach
IV Niskoemisyjna mobilność oraz jakość powietrza w miastach
V Dostosowanie się do zmian klimatu oraz zapobieganie zagrożeniom
VI Zagrożone dziedzictwo kulturowe (miejsca i budynki)
VII Dostępność dla regionów peryferyjnych i granicznych do sieci/węzłów TEN-T oraz CNC

Projekty finansowane w ramach czwartego naboru wykorzystują ponadnarodowe produkty i rezultaty na dwa sposoby:

  • oddolny (upstreaming): Istniejące produkty i rezultaty są wykorzystywane i dostosowywane w taki sposób, aby można je było włączyć do odpowiednich terytorialnych lub tematycznych polityk i strategii. Powinno do tego dojść na najbardziej odpowiednim poziomie, tj. europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.
  • odgórny (downstreaming): Istniejące produkty i rezultaty zostają dostosowane w taki sposób, że mogą być dalej wykorzystane na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym. Tego rodzaju wprowadzanie produktów i rezultatów w dalszy obieg może mieć charakter geograficzny w celu ich dostosowania i wykorzystania w innych regionach lub tematyczny, polegający na ich wykorzystaniu w innych sektorach niż początkowo przewidywano. Głównym celem tego podejścia jest ułatwienie regionom Europy Środkowej dostępu do ponadnarodowych produktów i rezultatów.

Obie metody są komplementarne i możliwe jest ich połączenie w jednej propozycji.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Formalnie poprawne propozycje projektów muszą wykazać, że:

- Koncentrują się na jednym z siedmiu wstępnie wybranych tematów

- Koordynują wykorzystanie produktów i rezultatów uzyskanych z:

  • przynajmniej dwóch projektów finansowanych przez Program Interreg EUROPA ŚRODKOWA i wymienionych w Załączniku 1; (nawet jeśli przyporządkowane zostały do różnych tematów)
  • przynajmniej jednego powiązanego tematycznie projektu finansowanego przez program bezpośrednio zarządzany przez Komisję Europejską (np. Horyzont 2020/Siódmy Program Ramowy, LIFE, instrument „Łącząc Europę”, Kreatywna Europa, ...)

Kryteria wyboru projektów opisane zostały w 6. rozdziale podręcznika wnioskodawcy dla 4. naboru.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

dla polskich partnerów do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

10 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Informacja o naborze, kluczowe dokumenty oraz pełen pakiet aplikacyjny zamieszczone są na stronie programu:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html

Polskie tłumaczenie robocze ogłoszenia o 4. naborze Interreg Europa Środkowa (PDF 230 KB)

Polskie tłumaczenie robocze Podręcznika wnioskodawcy dla 4. naboru (PDF 839 KB)

Polskie tłumaczenie robocze załącznika 1. do podręcznika: Koncentracja tematyczna czwartego naboru: Siedem tematów. (PDF 495 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie off-line wchodzi w skład pakietu aplikacyjnego

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/apply/apply.html

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzory umów o dofinansowanie i umowy partnerskiej (ZIP 4 MB). (ZIP 4 MB)

Polskie tłumaczenia robocze umów na polskiej podstronie programu Interreg Europa Środkowa (pod tekstem)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Skargi na proces wyboru projektów muszą być składane przez wnioskodawcę wiodącego w imieniu wszystkich partnerów projektu za pomocą e-maila do IZ w ciągu 14 dni kalendarzowych po otrzymaniu informacji o decyzji o finansowaniu w ramach odpowiedniego naboru.

Przed wniesieniem skargi wnioskodawcy wiodącemu zaleca się zwrócenie się do IZ / WS o dodatkowe informacje techniczne lub prawne w określonym terminie (14 dni kalendarzowych) dostępne dla złożenia skargi (jak przedstawiono powyżej). Doświadczenie pokazuje, że wymiana techniczna na tym poziomie pomiędzy wnioskodawcą wiodącym a IZ / WS przyniosła szybkie wyjaśnienie w danych sprawach, minimalizując obciążenie administracyjne.Różne procedury mają zastosowanie do rozpatrywania skarg w zależności od przedmiotu skargi.

Szczegółowe informacje zawiera podręcznik wnioskodawcy dla 4. naboru.

 

Pytania i odpowiedzi

W dniach 2-3 kwietnia 2019 w Wiedniu odbędą się warsztaty, mające na celu zidentyfikowanie potencjalnych synergii dla wykorzystania produktów i rezultatów w przygotowaniu czwartego naboru. Następnie wnioskodawcy będą zachęcani do informowania swoich partnerstw na nadchodzących spotkaniach związanych z projektem. Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej www.interreg-central.eu/apply

Linki

Strona główna programu Interreg Central Europe

Strona główna programu Interreg Central Europe - informacje o naborze i dokumenty aplikacyjne

Polska strona programu Interreg Europa Środkowa

Polska podstrona programu na stronie Europejskiej Współpracy Terytorialnej