Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

EWT 4.

4. Integracja mieszkańców i współpraca administracji, Brandenburgia-Polska, Europejska Współpraca Terytorialna

Zakończony 19.08.2016

Komitet Monitorujący zatwierdził do dofinansowania łącznie 12 projektów. Decyzje o wyborze projektów zostały podjęte podczas posiedzeń 7-8 oraz 14-15 grudnia 2016 r.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Wspólny Sekretariat Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

Bischofstraße 1a, D-15230 Frankfurt n. Odrą (Niemcy)

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy składać elektronicznie za pośrednictwem systemu informatycznego Banku Inwestycyjnego Kraju Związkowego Brandenburgia (ILB). Po przekazaniu wniosku w wersji elektronicznej przez ILB, należy go wydrukować, podpisać i przekazać w terminie do 19.08.2016 r. na adres:

Wspólny Sekretariat Program Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020

Bischofstraße 1a, D-15230 Frankfurt n. Odrą

Niemcy

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego / komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • organy administracji rządowej / landowej i instytucje im podległe,
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery,
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne,
 • euroregiony,
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania,
 • instytucje aktywizacji gospodarczej / placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, np. izby,
 • placówki naukowe, instytucje kultury, instytucje sportowe,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego,
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przykłady dofinansowywanych przedsięwzięć:

 • Wspieranie współpracy transgranicznej i tworzenia transgranicznych sieci współpracy samorządów terytorialnych oraz instytucji prywatnych i publicznych oraz organizacji pozarządowych we wszystkich obszarach tematycznych, np. w zakresie kultury, spraw społecznych, środowiska naturalnego, planowania przestrzennego (miejskiego i regionalnego) itp.
 • Wymiana doświadczeń i transfer dobrych praktyk z innych regionów granicznych, w szczególności na granicy polsko-niemieckiej.
 • Współpraca sieciowa podmiotów gospodarczych, wzmocnienie powiązań gospodarczych na pograniczu oraz promowanie transgranicznej aktywności przedsiębiorstw.
 • Współpraca placówek naukowych na obszarze wsparcia oraz rozwijanie transgranicznej kooperacji pomiędzy nauką a gospodarką.
 • Wspieranie przedsiębiorczości i zakładania przedsiębiorstw transgranicznych oraz rozwijania kooperacji przedsiębiorstw.
 • Współpraca na polu bezpieczeństwa i porządku publicznego, np. w zakresie obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi, współpraca straży pożarnych i w zakresie uzgodnionej ochrony przeciwpowodziowej oraz współpraca w zwalczaniu przestępczości na pograniczu.
 • Transgraniczna ochrona konsumentów,Wspólne przezwyciężanie konsekwencji przemian demograficznych, w szczególności poprzez współpracę w dziedzinie ochrony zdrowia i spraw społecznych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

8,5 mln euro EFRR

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Ogłoszenie o naborze na stronie Programu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wnioski o dofinansowanie składane są w generatorze

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny będzie w późniejszym terminie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura skargowa opisana jest na str. 51-53 w Podręczniku beneficjenta

Pytania i odpowiedzi

Informacje udzielane są przez pracowników Wspólnego Sekretariatu Programu zarówno w języku polskim, jak i w języku niemieckim.

tel. +49 335 60676 9950

e-mail: elzbieta.kasianik@mdjev.brandenburg.de

 

Linki

Oficjalna strona internetowa Programu