Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.7

3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Lubelskiego

Zakończony 9.05.2017

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie publikuje wyniki naboru wniosków dla konkursu nr RPLU.03.07.00-00-IP.01-06-001/17 po pozytywnym rozstrzygnięciu procedury odwoławczej

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IV kwartał 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Średnie przedsiębiorstwa, tj.przedsiębiorstwa z sektora MŚP (zgodnie z definicją zawartą w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

1.Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub  ulepszonych produktów/usług.

2.Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne).

3.Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu.

4.Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu. (PDF 933 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 60%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 189 711 907,21 zł, w tym rezerwa finansowa na procedurę odwoławczą 18 971 190,72 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

DOKUMENTY AKTUALNE:

Wykaz zmian do Regulaminu konkursu (PDF 203 KB)

Regulamin konkursu (PDF 894 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 31.03.2017 r.]

Wykaz zmian do załączników do Regulaminu konkursu (PDF 503 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 15 MB) [wersja aktualna obowiązuje od 14.11.2017 r.]

Wykaz zmian do innych dokumentów (PDF 203 KB)

 

DOKUMENTY ARCHIWALNE:

Wykaz zmian do załączników do Regulaminu konkursu (PDF 205 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 14 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 13.11.2017 r.]

Wykaz zmian do załączników do Regulaminu konkursu (PDF 200 KB) [wersja archiwalna]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 14 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 09.04.2017 r.]

Regulamin konkursu (PDF 894 KB) [wersja archiwalna obowiązuje do 30.03.2017 r.]

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 14 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 08.02.2017 r.]

Inne dokumenty:

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020 w zakresie EFRR Tom II - działania wdrażane przez LAWP w Lublinie  (PDF 2 MB) [wersja aktualna obowiązuje od 21.02.2017 r.] (PDF 2 MB)

Wytyczne programowe dotyczące systemu wdrażania RPO WL na lata 2014-2020
w zakresie EFRR Tom II - działania wdrażane przez LAWP w Lublinie –projekt
 (PDF 2 MB) [wersja archiwalna obowiązuje do 20.02.2017 r.]   

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w Załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. (PDF 180 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu (PDF 803 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 14.11.2017 r.]

Wzór umowy o dofinansowanie znajduje się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu. (PDF 849 KB) [wersja archiwalna obowiązuje do 13.11.2017 r.]

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 894 KB) [wersja aktualna obowiązuje od 31.03.2017 r.]

 

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Rozdziale VII Regulaminu konkursu (PDF 894 KB) [wersja archiwalna obowiązuje do 30.03.2017 r.]

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 831 lub (81) 46 23 812 i za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL. 

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.