Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.4

3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, RPO Kujawsko-pomorskiego

Zakończony 28.04.2017

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 14 listopada 2016 r. konkurs (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 19 grudnia 2016 r. i trwał do dnia 28 kwietnia 2017 r.) wpłynęło 26 wniosków o dofinansowanie projektów. Łączna wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania z EFRR wyniosła 29 781 797,72 zł.

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu  (PDF 45 KB)

Wyniki naboru 28.04.2017

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 38/1780/17 z dnia 27 września 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów  (PDF 277 KB)

Skład KOP   (PDF 85 KB)

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 40/1886/17 z dnia 13 października 2017 roku, podjął decyzję w sprawie przyjęcia do dofinansowania projektów złożonych w ramach konkursu Nr RPKP.03.04.00-IZ.00-04-068/16 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki terytorialnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zestawienie wyników oceny formalno - merytorycznej w postaci listy wszystkich ocenionych projektów  (PDF 278 KB)

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

wrzesień 2017r.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Punkt Informacyjno-Podawczy Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń (parter).

Sposób składania wniosków

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020[1] dostępnym na stronie internetowej: www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl.

Następnie należy wydrukować i złożyć ostateczną wersję formularza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami i pismem przewodnim w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w terminie naboru. Dokumentację projektową należy złożyć w 2 egzemplarzach, zgodnie z zapisami rozdziału 4 Regulaminu konkursu (PDF 437 KB).

Wnioski o dofinansowanie projektu złożone wyłącznie w GWD lub bez wykorzystania GWD nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym nie będą podlegały ocenie.

[1] W przypadku stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie, uwagi i błędy należy zgłaszać na adres: generatorwnioskow@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56 62 18 316.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

- jednostkę samorządu terytorialnego,

- związek jednostek samorządu terytorialnego,

- stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,

- samorządową jednostkę organizacyjną.

Możliwa jest realizacja projektów partnerskich na podstawie ustaw kompetencyjnych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego[1].

[1] Ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. 2016 poz. 486), Ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U.  2015, poz. 1445, 1890) oraz Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015, poz. 1515, 1890).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekty polegające na budowie, przebudowie ścieżek rowerowych[1].

[1] Inwestycje w ścieżki rowerowe nie mogą obejmować prac remontowych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów zatwierdzone uchwałą Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Kryteria wyboru projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5 do Regulaminu konkursu (PDF 141 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu. Maksymalne dofinansowanie nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 300 000 zł, odpowiadającej 1 km ścieżki rowerowej zgodnie z kryterium wyboru projektów C.2.2 Efektywność kosztowa projektu.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

17 322 800,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu (PDF 437 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie  (PDF 424 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór uchwały/umowy o dofinansowanie  (ZIP 8 MB)

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Procedura odwoławcza w perspektywie finansowej 2014-2020 została szczegółowo opisana w rozdziale 7 Regulaminu konkursu (PDF 437 KB).

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy punktów informacyjnych czynnych w godzinach: poniedziałki i wtorki 7.30-17.30, środy, czwartki i piątki 7.30-15.30.

Pytania można zgłaszać również przy pomocy Formularza zgłaszania pytań dotyczących funduszy europejskich: http://mojregion.eu/index.php/rpo/formularz-zglaszania-pytan.

Linki

Link do ogłoszenia o konkursie wraz z załącznikami