Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.4

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 22.09.2016

W dniu 21 marca 2017 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr  3526/V/17 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych , Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW (TYP A: Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych)- Nr naboru RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16. 

Do dofinansowania zostało wybranych 11  projektów, których  wartość całkowita wynosi 97 747 285,65 zł,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 75 233 485,05 zł.

Poniżej lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania oraz informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej dla oceny spełnienia kryteriów wyboru projektów złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych , Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW (TYP A: Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych)- Nr naboru RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

IOK szacuje, że orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu przypadnie na luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej,

ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie snow-ipaw.dolnyslask.pl i przesyła wraz z załącznikami do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie:

od godz. 8.00 dnia 31 lipca 2016r. do godz. 15.00 dnia 22 września 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 22 września 2016 r. 

Jednocześnie wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacje EXCEL z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów, realizujących projekty na terenie ZIT AW:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
  • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
  • organizacje pozarządowe;
  • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych- ZIT AW (Typ A Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych), tj.:

  • 3.4 A a) Zakup i/lub modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich;
  • 3.4 A b) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, B&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
  • 3.4 A c) Inwestycje (budowa, rozbudowa) związane z systemami zarządzania ruchem i energią (infrastruktura, oprogramowanie);
  • 3.4 A d) Inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi pieszo - rowerowe.

Kryteria wyboru projektów

Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM RPO WD 2014-2020 obowiązujących w niniejszym naborze stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

„Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone uchwałą nr 34/16 z dnia 10 maja 2016 r. przez Komitet Monitorujący Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego są zamieszczone na stronie www.ipaw.walbrzych.eu i www.rpo.dolnyslask.pl.

Do określenia liczby ludności na potrzeby kryterium „Miejsce realizacji projektu” należy posłużyć się danymi z załącznika nr 3 do Regulaminu.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu 3.4.4 ZIT AW Wyciąg z kryteriów wyboru projektu (PDF 825 KB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 3.4.4 ZIT AW Dane GUS (PDF 336 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Dofinansowanie UE na poziomie projektu: 1. W przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych; 2. W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalnie 85 % kosztów kwalifikowalnych; 3. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną na innej podstawie – zgodnie z poziomem przewidzianym we właściwych przepisach; 4. W przypadku projektów przynoszących dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż 85%; 5. W przypadku projektu objętego pomocą publiczną oraz przynoszącego dochód – zgodnie z wyliczeniami luki finansowej ale nie więcej niż wynika z przepisów dot. pomocy publicznej. Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Na podstawie zapisów Kontraktu Terytorialnego, projekty rewitalizacyjne (ujęte na dzień podpisania umowy/ decyzji o dofinansowanie w obowiązującym programie rewitalizacji znajdującym się w prowadzonym przez IZ RPO WD wykazie programów rewitalizacji) mogą otrzymać dodatkowy wkład z Budżetu Państwa tytułem uzupełnienia wkładu krajowego, za wyjątkiem projektów objętych regułami pomocy publicznej lub projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013. Decyzja o wkładzie z Budżetu Państwa zostanie podjęta na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 20 145 442 EUR, tj. 88 398 199,5 PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w maju 2016 r., 1 EUR = 4, 3880 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 3.4.4 ZIT AW- 25 sierpnia 2016 (PDF 383 KB)

Regulamin konkursu 3.4.4 ZIT AW obowiązuje od 25 sierpnia 2016 (PDF 751 KB)

Informacja o zmianach w Regulaminie konkursu dla Poddziałania 3.4.4 ZIT AW z dnia 5 lipca 2016 - AUTOKOREKTA z dnia 21 września 2016 (PDF 440 KB)

Informacja o zmianach w regulaminie konkursu 3.4.4 ZIT AW- 5 lipca 2016 (PDF 412 KB)

Regulamin konkursu 3.4.4 ZIT AW- 5 lipca 2016- wersja archiwalna (PDF 412 KB)

Regulamin konkursu 3.4.4 ZIT AW- wersja archiwalna (PDF 740 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

„Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” zamieszczona jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w zakładce „Skorzystaj z programu” – Jak skorzystać z programu? – Jak się starać o dofinansowanie?

Dodatkowo dokument zamieszczony jest na stronie www.ipaw.walbrzych.eu pod ogłoszeniem o konkursie.

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu, która będzie zawierana z wnioskodawcami projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzany jest wraz z niniejszym Regulaminem i zamieszczony na stronie www.ipaw.walbrzych.eu

Wzór umowy/decyzji zawiera wszystkie postanowienia wymagane przepisami prawa, w tym wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, określające elementy umowy/decyzji o dofinansowanie. Wzór umowy/decyzji uwzględnia prawa i obowiązki beneficjenta oraz właściwej instytucji udzielającej dofinansowania.

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  ustawie  z  dnia  11  lipca  2014  r.  o  zasadach  realizacji programów  w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne poprzez:

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich:

Czynny:

w poniedziałki w godzinach 7.30-17.30

w pozostałe dni robocze w godzinach 7.30-15.30

50-411 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, pokój nr 300

Infolinia: 801 700 008 (71) 776 95 01, (71) 776 96 51,Fax  (71) 776 9841

pife@dolnyslask.pl

pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Zapytania do ZIT AW (w zakresie Strategii ZIT AW) można składać za pomocą:

-    e – mail: ipaw@ipaw.walbrzych.eu

-     telefon: (74) 84 74 150, faks. (74) 84 74 151

-     lub bezpośrednio w siedzibie:

Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

ul. Słowackiego 23A

58-300 Wałbrzych

w poniedziałki, środy, czwartki w godz. 7.30 – 15.30

we wtorki w godz. 7.30 – 16.30

w piątki w godz. 7.30 – 14.30

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wyjaśnienia o charakterze ogólnym będą zamieszczane na stronie www.ipaw.walbrzych.eu w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Po ogłoszeniu konkursu IOK zorganizuje spotkanie dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i miejsca spotkań wraz z formularzem zgłoszeniowym będą zamieszczane na stronie internetowej www.ipaw.walbrzych.eu

Przed zadaniem pytania IOK zaleca zapoznanie się z aktualną dokumentacją konkursową, oraz katalogiem najczęściej zadawanych pytań.

Konkurs przeprowadzany jest jawnie z zapewnieniem publicznego dostępu do informacji o zasadach jego przeprowadzania oraz do list projektów ocenionych w poszczególnych etapach oceny i listy projektów wybranych do dofinansowania.

Linki

Wszelkie informacje dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.