Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.4

3.4 Efektywność energetyczna w MSP, RPO Opolskiego

Zakończony 8.07.2019

14 grudnia 2020 r. Uchwałą nr 3949/2020 Zarząd Województwa Opolskiego, usunął z listy projektów wybranych do dofinansowania 1 wniosek. W załączeniu zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

listopad 2019

Miejsce składania wniosków

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

Dział Przyjmowania i Oceny Projektów


Punkt Przyjmowania Wniosków (II piętro)

ul. Krakowska 38,

45-075 Opole

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

-  elektronicznej (wypełniony z użyciem panelu wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl)

oraz

- papierowej (w 1 egzemplarzu) wraz z nośnikiem elektronicznym zawierającym załączniki wymagane w wersji elektronicznej (biznes plan).W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/201. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz.U. 2015 poz. 2009).

[1] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział (w przypadku Wnioskodawców posiadających wpis do KRS) lub miejsce prowadzenia działalności (w przypadku Wnioskodawców działających na podstawie wpisu do CEIDG). Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020  tj.:

1) zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii;

2) zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią;

3) zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach;

4) głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach;

5) instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu;

6) audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

KOP dokona oceny projektów w oparciu o zatwierdzone przez KM RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla działania 3.4 Efektywność energetyczna w MSP RPO WO 2014-2020, stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

18 716 938,00 PLN 

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

18 716 938,00 PLN 

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin konkursu.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Umowa 

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2016 poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP RPO WO 2014-2020.Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą :

- E – maila: info@ocrg.opolskie.pl

- Telefonu: 77 40 33 660, 77 40 33 661, 77 40 33 669

- Bezpośrednio w siedzibie:Opolskie Centrum Rozwoju GospodarkiDział Autokontroli i Informacji Europejskiejul. Krakowska 3845-075 Opole

Linki

Ogłoszenie na stronie IOK

Generator wniosków.

Strona Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020