Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.4

3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych / 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI, RPO Dolnośląskiego

Zakończony 27.06.2016

07 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 3113/V/16 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne- nabór na OSI (Nr naboru RPDS.03.04.01-IZ.00-02-106/16). Alokacja w ramach konkursu została podzielona na 5 Obszarów Strategicznej Interwencji. Projekty złożono w ramach 4 Obszarów Strategicznej Interwencji:

 • W ramach Zachodniego Obszaru Interwencji (ZOI) do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 3 171 401,89 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 2 695 691,61 PLN.
 • W ramach Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji (LGOI) do dofinansowania zostały wybrane 3 projekty, których wartość całkowita wynosi 5 642 910,65 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 3 981 713,16 PLN.
 • W ramach Obszaru Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) do dofinansowania zostały wybrane 2 projekty, których wartość całkowita wynosi 9 562 918,98 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 6 980 031,69 PLN.
 • W ramach Obszaru Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD) do dofinansowania zostały wybrane 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 6 595 577,72 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 5 150 722,40 PLN.

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

grudzień 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 1750-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wydział Wdrażania EFRR

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław.

Sposób składania wniosków

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR - dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 30 maja 2016 r. do godz. 15.00 dnia 27 czerwca 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 27 czerwca 2016 r.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • jednostki sektora finansów publicznych, inne niż wymienione powyżej;
 • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • realizujący projekt na obszarze danego OSI.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów określone dla Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.1 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – konkursy horyzontalne – nabór na OSI.

Wsparciem objęte będą projekty związane ze zrównoważoną mobilnością miejską i podmiejską dotyczące:

3.4 A d) Inwestycji ograniczających indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. drogi rowerowe, ciągi piesze.

Przez inwestycje ograniczające ruch w centrach miast nie należy rozumieć wyłącznie inwestycji zlokalizowanych w centrach miast – istotne jest oddziaływanie na centra miast. Przez drogi rowerowe należy rozumieć drogi dla rowerów, zgodnie z definicją z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Drogami dla rowerów nie są pasy ruchu dla rowerów:droga dla rowerów – droga lub jej część przeznaczona do ruchu rowerów, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi; droga dla rowerów jest od-dzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego;pas ruchu dla rowerów – część jezdni przeznaczona do ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Załącznik nr 1 do regulaminu - Kryteria wyboru - 3.4.1- obowiązujące od 19.05.2016r. (DOCX 144 KB)

Załącznik nr 1 do regulaminu - Kryteria wyboru - 3.4.1- wersja archiwalna

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Alokacja w ramach konkursu zostanie podzielona na 5 OSI. Ogółem alokacja przeznaczona na Zachodni Obszar Interwencji (ZOI) wynosi - 2 713 712 EUR, tj. 11 543 588,11 PLN; Ogółem alokacja przeznaczona na Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI) wynosi – 3 406 567 EUR, tj. 14 490 854,70 PLN; Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Interwencji Doliny Baryczy (OIDB) wynosi – 1 560 156 EUR, tj. 6 636 591,59 PLN; Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Interwencji Równiny Wrocławskiej (OIRW) wynosi – 1 678 230 EUR, tj. 7 138 854,77 PLN; Ogółem alokacja przeznaczona na Obszar Ziemia Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowicka (ZKD) wynosi – 2 516 948 EUR, tj. 10 706 593,40 PLN. Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs na 5 OSI wynosi 11 875 613 EUR, tj. 50 516 482,58 PLN. Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w kwietniu 2016 r., 1 EUR = 4,2538 PLN. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Załącznik nr 1 do uchwały - Regulamin konkursu - 3.4.1 - OSI

Załącznik nr 1 do regulaminu - Kryteria wyboru - 3.4.1- obowiązujące od 19.05.2016r. (DOCX 144 KB) (DOCX 144 KB)

Załącznik nr 1 do regulaminu - Kryteria wyboru - 3.4.1- OSI-wersja archiwalna

Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu - Wskaźniki - 3.4.1 - OSI

Załącznik nr 3 do regulaminu - powierzchnia_i_ludność

Komunikat dla Beneficjentów w sprawie PGN (DOCX 23 KB)

Załącznik nr 1 do regulaminu – Kryteria wyboru – 3.4.1 OSI-obowiązujące od 19.05.2016r. (DOCX 144 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wykaz informacji których należy udzielić ubiegając się o dofinansowanie projektu

oświadczenie VAT dla Partnera-zał. do WND v.2.0

oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego Projekt-zał. do WND v.2.0

oświadczenie VAT dla Wnioskodawcy-zał. do WND v.2.0

pelnomocnictwo

UOKiK - Pomoc publiczna - Inf. dod.

wklad-niepieniezny-bez-pp-1

wklad-niepieniezny-z-pp

wklad-niepieniezny-z-pp-i-bez-pp

Załacznik-dotyczący-określenia-poziomu-wsparcia-w-projektach-partnerskich-ostetczny

Deklaracja N2000

Deklaracja RDW

form_zakres_inf_pom_de_minimis_przedsieb

Kopia Formularz_pomoc_inna_niż_de_minimis

n_formularz_zakres_informacji_pomo_de_minimis

oswiad o braku pom publ_pom de min

oswiad_pp_de_minimis

Oświadczenie - analiza OOŚ z instrukcją

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór Decyzji o dofinansowaniu projektu WD_2014-2020)_03.2016

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji Projektu

Załącznik nr 7 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 10 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 11 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 12 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 13 Obowiązki informacyjne Beneficjenta

EFRR2016.03 -Wzór umowy o dofinansowanie EFRR 2014 2020

Załącznik nr 2 Harmonogram rzeczowo- finansowy

Załącznik nr 3 Harmonogram zamówień dla Projektu

Załącznik nr 4 Harmonogram płatności

Załącznik nr 5 Montaż finansowy Projektu

Załącznik nr 6 Skwantyfikowane wskaźniki osiągnięcia rzeczowej realizacji

Załącznik nr 8 Oświadczenie VAT dla Beneficjenta

Załącznik nr 9 Oświadczenie VAT dla Partnera

Załącznik nr 10 Oświadczenie VAT dla Podmiotu realizującego projekt

Załącznik nr 11 Zestawienie dokumentów dotyczących operacji

Załącznik nr 12 Wykaz dokumentów do wniosku o płatność

Załącznik nr 13 Zakres przetwarzanych danych osobowych

Załącznik nr 14 Obowiązki informacyjne Beneficjenta EFRR

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy zawarte są w regulaminie konkursu

Pytania i odpowiedzi

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich lub na adresy poczty elektronicznej:

 • pife@dolnyslask.pl
 • pife.jeleniagora@dolnyslask.pl
 • pife.legnica@dolnyslask.pl
 • pife.walbrzych@dolnyslask.pl

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane na stronie www.rpo.dolnyslask.pl w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.