Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 3.3

3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 29.07.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 70 do maksymalnie 130 dni. Biorąc pod uwagę specyfikę projektów w Osi III PO WER IOK podejmie wszelkie możliwe działania dla ogłoszenia wyników konkursu przed rozpoczęciem roku akademickiego.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

oraz

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą starać się: szkoły wyższe (publiczne bądź niepubliczne).

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Na realizację projektów obejmujących:

  • realizację programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców,
  • realizację międzynarodowych programów studiów oraz organizacja w Polsce międzynarodowych szkół letnich umożliwiających studiowanie cudzoziemcom oraz studiowanie w międzynarodowym środowisku przez osoby z Polski,
  • włączenie wykładowców z zagranicy posiadających osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, w prowadzenie programów kształcenia w polskich uczelniach.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2016 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Wynikający – przy uwzględnieniu wkładu własnego wnoszonego przez wnioskodawcę – z maksymalnej wartości projektu wynoszącej: – dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 1 500 000 PLN, – dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 3 000 000 PLN, – dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 5 000 000 PLN. W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość projektu zależy od sumy liczby studentów (jak powyżej) i nie może przekraczać 5 000 000 PLN.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

145 000 000,00 PLN Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 145 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 140 650 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres e-mail: mpk@ncbr.gov.pl 

Linki

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca PO WER.