Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.3

3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki / 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, RPO Podlaskiego

Zakończony 30.09.2016

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2017

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok. pok. 19 (kancelaria),
od poniedziałku do piątku w godzinach:
poniedziałek: od 8:00 do 16:00,
wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Uwaga!
Zamiana terminu składania wniosków - pełna treść komunikatu (PDF 496 KB)

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.0.13, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 27.06.2016 r. (godz. 8:00) do 30.09.2016 r. do godziny 15:30 (po tym terminie nie będzie możliwości wysłania wniosku). Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty, w szczególności:

  • organy prowadzące szkoły/placówki, w tym: technika, zasadnicze szkoły zawodowe, szkoły policealne dla dorosłych, szkoły specjalne przysposabiające do pracy, szkoły/placówki systemu oświaty uprawnione do prowadzenia kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych,
  • pracodawcy i przedsiębiorcy,
  • jednostki naukowe w tym uczelnie,
  • organizacje pozarządowe,
  • IOB (instytucje otoczenia biznesu) oraz powiązania kooperacyjne.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem będą objęte projekty dotyczące kształcenia zawodowego, realizujące typy projektu nr: 2, 3, 4, 5 przewidziane w ramach Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1, określone w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, wskazane poniżej: 

Typ projektu nr 2
Realizacja kompleksowych programów rozwojowych poprzedzonych diagnozą potrzeb konkretnej szkoły/placówki kształcenia zawodowego (w tym uwzględniając sytuację na regionalnym i lokalnych rynkach pracy) wraz z opracowaniem i wdrożeniem programu wsparcia[1]

Typ projektu nr 3
Współpraca szkół i placówek z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym mająca na celu lepsze dostosowanie oferty kształcenia do rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy.

Typ projektu nr 4
Staże i praktyki dla uczniów, nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu realizowane u pracodawców.

Typ projektu nr 5
Rozwój poradnictwa zawodowo-edukacyjnego, przy jednoczesnej współpracy z pracodawcami.

[1] Projekt realizowany w tym typie obejmuje co najmniej elementy wymienione w lit. a), b) i c) zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020 oraz z Regulaminem konkursu.

Kryteria wyboru projektów

 

Prawidłowy Zał. 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki (DOC 758 KB)

Niewłaściwy Zał. 10 Systematyka kryteriów wyboru projektów wybieranych w trybie konkursowym współfinansowanych z EFS w ramach RPOWP 2014-2020, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki załączniku nr 10 (DOC 759 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 25 000 000,00 PLN, w tym: 22 368 421 PLN ze środków EFS oraz 2 631 579 PLN z budżetu państwa. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowanych.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Aktualne:

Regulamin konkursu z dnia 29.08.2016 (PDF 1 MB)

Nieaktualne regulaminy konkursu:

Zmiana Regulaminu Konkursu z dnia 6.07.2016 r. (PDF 1 MB)

Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 569 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Uwaga Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz Ogólnych warunków umów.

Pełna treść komunikatu z dn. 05.05.2017. (PDF 412 KB)

 

Wzór minimalnego zakresu umowy ze środków EFS_(kwoty_ryczałtowe)_5.05.2017 (DOC 210 KB)

Wzór_minimalnego_zakresu_umowy_ze_środków_EFS_(umowy_inne_niż_rozliczane_ryczałtem)_5.05.2017   (DOC 220 KB) 

Wzór minimalnego zakresu porozumienia z pjb (kwoty ryczałtowe) _5.05.2017  (DOCX 213 KB)

Wzór minimalnego zakresu porozumienia z pjb rozliczanie inne niż ryczałtem_5.05.2017 (DOCX 209 KB)

Wersje archiwalne

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie kwoty ryczałtowe (DOCX 103 KB)

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie kwoty inne niż ryczałtowe (DOCX 107 KB)

Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu porozumienia dla państwowych jednostek budżetowych (kwoty ryczałtowe) (DOCX 170 KB)

Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu porozumienia dla państwowych jednostek budżetowych (do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) (DOCX 169 KB)

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie dla kwot ryczałtowych (DOCX 71 KB);

Nieaktualny Wzór umowy o dofinansowanie dla kwot innych niż ryczałtowe (DOCX 70 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, ze zm.). Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w VIII części Regulaminu konkursu.

 

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Ogłaszającej Konkurs (IOK): 

REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE OGÓLNE

e-mail:zawodowe.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),
kontakt telefoniczny: (85) 66 54 209, -235, -246, -261, -275, -285 w godz. od 9.00 do 13.00 

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
ul. Poleska 89,
15-874 Białystok
tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201
e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Linki

Link do konkursu na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl