Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.3

3.3 Innowacje w MŚP, RPO Mazowieckiego

Zakończony 3.08.2021

Dnia 22.09.2021 oraz 06.10.2021 MJWPU opublikowała wyniki naboru.

Wyniki naboru 22.09.2021

Lista projektów wybranych do dofinansowania (publikacja 06.10.2021)

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach rundy I konkursu RPMA.03.03.00-14-117/21 [Publikacja 22/09/2021]

Skład KOP [Publikacja 22/09/2021]

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

W ciągu trzech miesięcy od zamknięcia danej rundy. Ewentualna trzecia i kolejne rundy tworzone będą w kolejnych siedmiodniowych odstępach czasowych.

Miejsce składania wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

ul. Jagiellońska 74,

03-301 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą systemu elektronicznego MEWA 2.0 dostępnego poprzez Serwis RPO WM www.funduszedlamazowsza.eu Logowanie do Systemu MEWA 2.0 w celu złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w okresie naboru wniosków. Wniosek o dofinansowanie musi być podpisany z użyciem:

  • podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego. Podpisywanie wniosków i potwierdzenie odbioru dokumentów w systemie MEWA 2.0 za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP. Nie wymaga to posiadania Profilu Zaufanego a jedynie założenia konta w serwisie ePUAP (patrz: Instrukcja podpisywania Certyfikatem Kwalifikowanym w systemie MEWA 2.0).

lub

  • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym w ramach ePUAP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj.  uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Interwencja ukierunkowana będzie na wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm. W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów:

  • rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie);        
  • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną);
  • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w załączniku do regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 400 000,00PLN

.Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 4 000 000,00 PLN.

W ramach pomocy de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

11 600 000,00 EUR (52 423 880,00 PLN

 

Kwota dofinansowania w ramach konkursu przeliczona kursem EBC z dnia 29 czerwca 2021 r. wynoszącym 4,5193 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (publikacja 06.07.2021)

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (publikacja 06.07.2021)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (publikacja 06.07.2021)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza została opisana w Regulaminie konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Dodatkowe informacje dla ubiegających się o dofinansowanie udzielane są w MJWPU w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich oraz Lokalnych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich: 03 - 301 Warszawa, ul. Jagiellońska 74, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel.: 22 542 27 11, 22 542 20 38;

Punkt Informacji o RPO WM  w Ciechanowie: 06 - 400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 5, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 16;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ostrołęce: 07 - 410 Ostrołęka, ul. J. Piłsudskiego 38, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 15;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Płocku: 09 - 400 Płock ul. Kolegialna 19, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 14;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Radomiu: 26 - 610 Radom, ul. Kościuszki 5a, godz. pracy: pn – 8.00 18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 13;

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Siedlcach: 08 - 110 Siedlce, ul. Wiszniewskiego 4, godz. pracy: pn – 8.00-18.00, wt-pt – 8.00-16.00; tel. 22 542 27 12.

Infolinia: 801 101 101, pn – 8.00-18.00, wt-pt - godz. 8.00-16.00;

e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu.

MJWPU będzie organizowała spotkania dla potencjalnych  beneficjentów w formie szkoleń warsztatowych. W ramach spotkań zostaną przedstawione założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz zasady aplikowania o środki w ramach ogłoszonego naboru. Informacje na temat planowanych spotkań publikowane są w serwisie RPO WM.

Zgłoszenia potencjalnych beneficjentów przyjmowane będą drogą elektroniczną poprzez rejestrację na stronie http://funduszedlamazowsza.eu/wydarzenie/wez-udzial-w-konferencjach-i-szkoleniach/. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spotkania będą prowadzone nieodpłatnie przez pracowników MJWPU.

Linki

3.3 Innowacje w MŚP, typ projektu: Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-117/21