Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 3.2

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Inteligentny Rozwój

Zakończony 31.05.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

sierpień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie w terminie: od 15 października 2019 r. do 31 maja 2020 r., z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na rundy, w ramach których nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w następujących terminach:

 1. od 15.10.2019 r. do 07.01.2020 r. (runda 1);
 2. od 08.01.2020 r. do 03.02.2020 r. (runda 2);
 3. od 04.02.2020 r. do 27.02.2020 r. (runda 3);
 4. od 28.02.2020 r. do 31.05.2020 r. (runda 4), godz. 16:00.

Warunkiem uznania, że wniosek o dofinansowanie został złożony do BGK jest formalne potwierdzenie przez wnioskodawcę złożenia wniosku w Generatorze Wniosków. Formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie musi nastąpić w ciągu 2 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w Generatorze Wniosków. Za formalne potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie uważa się złożenie skanu oświadczenia zgodnego z treścią załącznika nr 7 do Regulaminu Konkursu podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy lub złożenie tych dokumentów w oryginale w wersji papierowej do BGK.

Sposób złożenia oświadczenia określony został w § 6  Regulaminu Konkursu.

Generator Wniosków o Dofinansowanie dostępny będzie pod adresem: https://lsi.bgk.pl/login Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.

Koszty kwalifikowalne wskazane są w art. 10 ust 5 i 6 Ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730, z późn. zm.). Udział własny przedsiębiorcy nie może stanowić mniej niż 25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

 1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),
 2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 3. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
 4. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
 5. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
 6. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
 7. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

6 mln zł

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

350 mln zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - aktualizacja 4 (PDF) (aktualizacja 6 maja 2020 r.)

Regulamin konkursu - aktualizacja 3 (PDF) 

Regulamin konkursu - aktualizacja 2 (PDF)

Regulamin konkursu - aktualizacja 1 (PDF)

Cała dokumentacja jest dostępna na stronie www.bgk.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie 

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Protest można wnieść na zasadach określonych w rozdziale 15 Procedura odwoławcza, art. 53- 67 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Protest wnoszony jest do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pytania i odpowiedzi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi można znaleźć na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego

Pytania dotyczące aplikowania o środki w konkursie można kierować na adres poczty elektronicznej: fkt@bgk.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 522 95 05.

Linki

Ogłoszenie o naborze oraz dokumentacja konkursowa

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje