Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 3.2

ZMIANA TERMINU: 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Zakończony 12.05.2020

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – maksymalnie 4 miesiące od dnia zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie bądź zakupionych przez Wnioskodawcę, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług) lub wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego.

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Kryteria wyboru projektów

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

- na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł,

- na usługi doradcze: 500 000 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne związane:

-  z inwestycją początkową określoną w § 10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwojuzdnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz.U. z 2018 poz. 871, z późn. zm.) – zgodnie z mapą pomocy regionalnej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878),  

- z propagowaniem energii ze źródeł odnawialnych – zgodnie z § 41 a ust. 7 – 8 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz.U. z 2018 poz. 871, z późn. zm.), 

- z recyklingiem i ponownym wykorzystywaniem opadów – zgodnie z § 41 b ust. 5 – 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz.U. z 2018 poz. 871, z późn. zm.). 

Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi:

1)   35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców,

2)   45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 13 500 000,00 zł

2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 136 500 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie jest dostępny na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §13.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie poddziałania. Wyjaśnień dotyczących konkursu udziela również Infolinia PARP, odpowiadając na zapytania kierowane na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami 22 574 07 07 lub 0 801 332 202.