Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POIR 3.2

3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R / 3.2.1 Badania na rynek, Inteligentny Rozwój

Zakończony 26.04.2017

Wyniki naboru

Wyniki konkursu

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu – 4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów w zakresie elektromobilności dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).Dofinansowanie może być przyznane na projekty dotyczące wdrożenia prac badawczo-rozwojowych odnoszących się do co najmniej jednego z następujących typów projektów:

1)    projekty dotyczące aspektów technicznych, specyficznych dla produkcji samochodów lub autobusów elektrycznych bądź produkcji specyficznych części/podzespołów do samochodów lub autobusów elektrycznych,

2)    projekty dotyczące infrastruktury zasilającej do pojazdów elektrycznych i jej integracji z siecią elektroenergetyczną,

3)    projekty dotyczące technologii ładowania i magazynowania energii w celu zasilania pojazdów elektrycznych,

4)    projekty dotyczące utylizacji i recyclingu komponentów ładowania i magazynowania energii (produkty zaprojektowane zgodnie z zasadą cradle to cradle).

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Ocena projektów będzie dokonywana w oparciu o kryteria zatwierdzone przez Komitet Monitorujący POIR dostępne na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł, w tym: na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł, na usługi doradcze: 500 000 zł. Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 1) 35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 2) 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878).

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 5 000 000,00 zł zł 2) zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 45 000 000,00 zł Regulamin konkursu jest dostępny na stronie PARP pod adresem www.poir.parp.gov.pl

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin Konkursu dostępny jest w dokumentacji do działania.

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór wniosku o dofinansowanie dostępny jest w dokumentacji do działania.

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie dostępny jest w dokumentacji do działania.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Informacje odnośnie procedury odwoławczej zawarte są w Regulaminie konkursu w §14.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej: info@parp.gov.pl i telefonicznie 22 432 89 91-93

Linki

Dokumentacja konkursowa