Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.2

3.2 Modernizacja energetyczna budynków, RPO Podkarpackiego

Zakończony 8.09.2016

Wyniki naboru

 

Informacja z 2017-12-01

Zaktualizowana Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - Wielorodzinne budynki mieszkalne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

pobierz plik  (PDF 515 KB)

Informacja dotycząca składu KOP

pobierz plik  (PDF 226 KB)

 

Informacja z 2017-11-24

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektu FUNDACJI POGODNY DOM - GODNE ŻYCIE pn. Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu - nr wniosku RPPK.03.02.00-18-0155/16

pobierz plik (PDF 140 KB)

Informacja z 2017-10-16 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła z wynikiem pozytywnym ocenę formalną projektu Fundacji Pogodny Dom - Godne Życie pn. Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Kamieniu - nr wniosku RPPK.03.02.00-18-0155/16.

pobierz plik  (PDF 223 KB)

Informacja z 2017-02-22

Lista projektów wybranych do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16 oraz informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16  (PDF 203 KB)

Informacja z 2017-02-21

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - Wielorodzinne budynki mieszkalne (nabór nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-002/16) (PDF 203 KB)

Informacja z 2016-10-26

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła weryfikację techniczną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ-00-18-002/16, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - wielorodzinne budynki mieszkalne.Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ-00-18-002/16, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków - wielorodzinne budynki mieszkalne  (PDF 440 KB)

Informacja z 2016-12-16

Lista wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPPK.03.02.01-IZ.00-18-002/16 Oś priorytetowa III. Czysta Energia Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – wielorodzinne budynki mieszkalne  (PDF 264 KB)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7.30 do 15.30 lub przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 2. podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 3. jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 4. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS (towarzystwa budownictwa społecznego),
 5. organizacje pozarządowe,
 6. porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

UWAGA: W ramach niniejszego konkursu nie przewiduje się wsparcia w zakresie projektów dotyczących:

 1. wielorodzinnych budynków mieszkalnych realizowanych przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów) oraz miast subregionalnych (Krosno, Mielec, Przemyśl, Stalowa Wola, Tarnobrzeg), kwalifikujących się do wsparcia w ramach PO IiŚ 2014-2020 (do momentu wyczerpania dostępnej alokacji w programie krajowym),
 2. modernizacji energetycznej budynków ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z wymianą oświetlenia tych obiektów na energooszczędne, obejmująca takie elementy jak:

 1. ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów,
 2. modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie,
 3. montaż zewnętrznych urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje),
 4. izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, wraz z podłączeniem do sieci ciepłowniczej lub  wymianą źródła ciepła (kotły gazowe, kotły na biomasę),
 5. likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych,
 6. modernizacja systemu wentylacji poprzez montaż układu odzysku (rekuperacji) ciepła,
 7. zastosowanie automatyki pogodowej i systemów zarządzania zużyciem energii w budynku (w tym zawory termostatyczne),
 8. modernizacja instalacji elektrycznej budynku, która skutkować będzie ograniczeniem strat energii,
 9. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
 10. instalacja urządzeń wysokosprawnej mikrokogeneracji,
 11. modernizacja lub wymiana oświetlenia w częściach wspólnych budynku (zamontowanego w/na budynku na stałe). W ramach tego konkursu nie przewiduje się udzielania dofinansowania na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej i ochrony zdrowia.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załączniku nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Zgodnie z zapisami SZOOP - projekty nieobjęte pomocą publiczną – maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych. W przypadku inwestycji, których dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, poziom dofinansowania określają przepisy dotyczące danego rodzaju pomocy oraz § 10 Regulaminu Konkursu. W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

198 000 000,00 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 484 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 7 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 524 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 12 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

Pani Agnieszka Gawrońska, tel. 17 747 67 36,
Pan Paweł Lipiór, tel. 17 773 60 43,
Pani Magdalena Jaźwa, tel. 17 747 65 06,
Pan Kazimierz Mielniczek, tel.  17 773 60 43.

Informacji w zakresie kwestii  środowiskowych udzielają:

Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29,
Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24.

Linki

Link do ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Lokalny System Informtyczny RPO WP