Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.2

3.2 Instrumenty kapitałowe, RPO Lubelskiego

Zakończony 23.11.2016

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie publikuje wyniki naboru nr RPLU.03.02.00-IP.01-06-NB1/16

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

brak

Miejsce składania wniosków

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego na lata 2014-2020 (LSI2014)

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie może ubiegać się Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako podmiot wdrażający fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Dokapitalizowanie podmiotów spełniających kryteria wymienione w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 480/2014 w celu inwestowania w MŚP, w tym w szczególności w MŚP znajdujących się na początkowych etapach rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru znajdują się w Załączniku nr 6 do Informacji o naborze projektu pozakonkursowego (PDF 433 KB).

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektu w ramach naboru – kwota dofinansowania publicznego wynosi 55 662 232,35 zł. Maksymalne współfinansowanie ze środków EFRR (85% wartości projektu) wynosi 49 803 050,00 zł.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

W ramach naboru pozakonkursowego nie ma zastosowania procedura odwoławcza.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących Działania 3.2 Instrumenty kapitałowe informacje udzielane są pod nr tel. (81) 46 23 800 za pomocą poczty elektronicznej lawp@lubelskie.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze na stronie RPO WL

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020