Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.2

3.2 Innowacje w MŚP, RPO Śląskiego

Zakończony 18.05.2021

Wyniki naboru 31.10.2021

Lista ocenionych projektów konkurs 28

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

PAŹDZIERNIK 2021, IV kwartał 2021

Miejsce składania wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47

41-500 Chorzów

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl  

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie PDF do Instytucji Organizującej Konkurs:

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

ul. Katowicka 47

41-500 Chorzów

z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Mikro i małe przedsiębiorstwa

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparcie można uzyskać na przedsięwzięcie wpisujące się w 2 typ projektu Inwestycje w MŚP.

Przedmiotem konkursu jest wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w branży turystycznej w zakresie wsparcia utrzymania lub podwyższenia ich konkurencyjności, prowadzących przeważającą (dominującą) działalność zgodną z kodem PKD dla przedsiębiorstwa turystycznego: 

49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany – obsługa wyciągów narciarskich; 

55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 

55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 

55.30.Z - Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe; 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 

56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 

56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering); 

56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 

56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 

77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 

79.11.A Działalność agentów turystycznych; 

79.11.B Działalność pośredników turystycznych; 

79.12.Z Działalność organizatorów turystyki; 

79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 

79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej; 

79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 

82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów. 

Przeważająca (dominująca) działalność gospodarcza zgodnie ze wskazanymi powyżej kodami PKD musi znajdować się w dokumencie rejestrowym Wnioskodawcy na dzień 31.12.2020r.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

kryteria 3.2 II typ projektu

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

85%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

76 707 400,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin naboru

Regulamin Konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wniosek o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie/o objęcie wsparciem

Wzór umowy o dofinansowanie

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

protest

Pytania i odpowiedzi

FAQ

Linki

Ogłoszenie o naborze