Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.2

3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach RPSW.03.02.00-IZ.00-26- 158/17, RPO Świętokrzyskiego

Wyniki naboru 29.06.2018

Podpisanie umowy o dofinansowanie z przedsiębiorstwem PHUW "ROKO" (DOCX 15 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z przedsiębiorstwem EUROSTEEL Sp. z o.o.  (DOCX 15 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Produkcyjnym METALBET M. TARACH, W. TARACH, E. JAGUSZTYN   (DOCX 246 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym "SOJBUD" Sławomir Sojka (DOCX 246 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem ALUCO SYSTEM Sp. z o.o.  (DOCX 15 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z PRZEDSIĘBIORSTWEM PRODUKCYJNO – HANDLOWO – USŁUGOWYM „AMID” PIOTR MIKOŁAJCZYK (DOCX 15 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Grzegorz Wrona "PAWRO" (DOCX 251 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Jarosław Janus "JANROL" (DOCX 251 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Agata Milewska "DREWEX" (DOCX 251 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym "DEMAROL-ZIELONKI" Marek Dziekan   (DOCX 250 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z przedsiębiorstwem ZAKŁAD KAMIENIARSKI PRZYWAŁA STONES SPÓŁKA CYWILNA EDWARD PRZYWAŁA, ŁUKASZ PRZYWAŁA, SERGIUSZ PRZYWAŁA   (DOCX 15 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z przedsiębiorstwem JOLANTA KONWISARCZYK ZAKŁAD HANDLOWO – USŁUGOWY „TED&JOL" (DOCX 15 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z firmą GRAFMASZ Tomasz Wiąk (DOCX 251 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z przedsiębiorstwem ŚWIAT DREWNA Dominik Jabłoski (DOCX 15 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z z PRZEDSIĘBIORSTWEM – USŁUGOWO – TRANSPORTOWO – HANDLOWYM „TRANSPOL” Aleksy Zieja (DOCX 246 KB)

Podpisane umowy o dofinansowanie z METBUD KIELCE Sp. z o.o. (DOCX 246 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MIKOŁAJ Stanisław Wójcik (DOCX 250 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym TERMOHURT Anna Dwojak  (DOCX 250 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z "WOD - GAZ" Zakład Robót Inżynieryjno - Transportowych (DOCX 251 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Uzdrowiskiem Solec Zdrój Spółka Jawna (DOCX 250 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z P.P.H.U. IMPEX Jerzy Przydatek (DOCX 250 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z P.H.U. "BUDMAR" Mariusz Orzeł (DOCX 250 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Zakładem Produkcyjno Handlowym "Toflesz" (DOCX 250 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Usługowo Handlowym Car - Bud (DOCX 246 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Bidzinach (DOCX 250 KB)

Podpisanie umowy o dofinansowanie z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Perfect Sp. z o.o. (DOCX 250 KB)

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2018

Miejsce składania wniosków

Sekretariat Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI) dostępnego na stronach internetowych www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz osobiście w dwóch egzemplarzach wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami do Sekretariatu Naboru Wniosków II Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 63, 25-002 Kielce, III piętro, pokój 313.

Wersję elektroniczną wniosku o dofinansowanie realizacji projektu należy składać poprzez LSI od dnia 02.11.2017 roku (od godziny 7.30) do dnia 29.12.2017 roku (do godziny 12:00 - po godzinie 12.00 w ostatnim dniu naboru, możliwość wysłania wersji elektronicznej wniosku w systemie LSI zostanie zablokowana).

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w siedzibie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 do dnia 29.12.2017 roku. Po wyznaczonej godzinie wnioski nie będą przyjmowane.

Suma kontrolna wniosku przekazanego przez LSI i suma kontrolna wniosków w wersji papierowej musi być tożsama.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-158/17 są:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa [definiowane według załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014)]

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z postanowieniami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach

W ramach niniejszego konkursu nie dopuszcza się możliwość realizacji projektów w partnerstwie, definiowanym zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej.

Pomoc w ramach konkursu jest udzielana w ramach pomocy publicznej zgodnie z przepisami Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1363) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej Kogeneracji oraz propagowania energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1420).  

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące poprawy efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

-   głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwachw tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE.  

-   zastosowaniu energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii  

Wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o TIK nie może być  odrębnym projektem, może stanowić jedynie element projektu. 

Wśród ww. projektów wsparcie uzyskają również przedsięwzięcia polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym, w wyniku czego podniesiona zostanie efektywność energetyczna i kosztowa przemysłu i usług w regionie(zgodnie z postulatami zawartymi w założeniach Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki).

Preferowane będą projekty zwiększające efektywność energetyczną powyżej 60%, natomiast projekty z zakresu modernizacji energetycznej zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Projekty polegające na szeroko rozumianym pojęciu efektywności energetycznej muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonego audytu efektywności energetycznej i/lub audytu energetycznego.

Inwestycja musi być realizowana na terenie województwa świętokrzyskiego.

Kryteria wyboru projektów

Karta formalna - wymogi (PDF 241 KB)

Wzór karty oceny formalnej EFRR (PDF 667 KB)

Wzór karty oceny merytorycznej (PDF 304 KB)

Kryteria Oceny Merytorycznej (PDF 676 KB)

 

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia, liczonego w stosunku do kosztów kwalifikowalnych wynosi odpowiednio:

Dla projektów w części inwestycji  w odnawialne źródła energii:

do 70% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstwdo

do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

jeżeli:

a)  koszty inwestycji w produkcję energii ze źródeł odnawialnych można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, na przykład jako łatwy do wyodrębnienia dodatkowy element w już istniejącym obiekcie, taki koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych stanowi koszty kwalifikowalne;

b)  koszty inwestycji w wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych można określić poprzez odniesienie do podobnej, mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, która prawdopodobnie zostałaby przeprowadzona w przypadku braku pomocy, taka różnica między kosztami obu inwestycji określa koszt związany z energią ze źródeł odnawialnych i stanowi koszty kwalifikowalne.

do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstwdo

do 65% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw, jeżeli

c)  w przypadku niektórych małych instalacji, gdzie nie można określić mniej przyjaznej dla środowiska inwestycji, gdyż nie istnieją zakłady o ograniczonej wielkości, koszty kwalifikowalne stanowią całkowite koszty inwestycji w celu osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska.

Dla pozostałych elementów projektów, wpływających na poprawę efektywności energetycznej:

do 55% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstwdo

do 65 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw

a) jeżeli koszty inwestycji w efektywność energetyczną można wyodrębnić z całkowitych kosztów inwestycji jako oddzielną inwestycję, za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty związane z efektywnością energetyczną - dotyczy termomodernizacji;

Minimalna wartość dofinansowania dla projektu to 50 000,00 zł.

Maksymalna wartość dofinansowania dla projektu to 1 500 000,00 zł.

 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 64 000 000,00 zł

 

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin (PDF 2 MB)

Uchwała 2950/17 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu numer RPSW.03.02.00-IZ.00-26-158/17  (PDF 396 KB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 810 KB)

Instrukcja wypełnienia wniosku (PDF 6 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie projektu (DOCX 174 KB)

Pozostałe dokumenty (RAR 2 MB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Procedura odwoławcza dostępna w regulaminie

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte zostały w Regulaminie jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-158/17 w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, który wraz z załącznikami został zamieszczony na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl oraz portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

  • Oddział Wdrażania Projektów II – 41 365 81 31, 41 365 81 43, 41 365 81 44, 41 365 81 45, 41 365 81 46, 41 365 81 47, 41 365 81 57 oraz 41 365 81 58.
  • Informacji w kwestiach dotyczących kryteriów merytorycznych udzielają pracownicy Oddziału Oceny Merytoryczno-Technicznej pod numerami telefonów: 41 365 81 53, 41 365 81 56.
  • Główny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich – ul. Św. Leonarda 1, 25-311 Kielce (tel.: 41 343 22 95, 41 340 30 25, 41 301 01 18, infolinia 800 800 440),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Sandomierzu – ul. Mickiewicza 34, pokój nr 2 i 3, 27-600 Sandomierz (tel.: 15 832 33 54, 15 864 20 74),
  • Lokalny Punkt Informacyjny w Busku-Zdroju – Al. Mickiewicza 15, pokój nr 5, 28-100 Busko-Zdrój (tel.: 41 378 12 06, 41 370 97 17). 

Linki

Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Ogłoszenie konkursu na stronie RPOWS 2014-2020