Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.1

3.1 Strategie niskoemisyjne / 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, RPO Opolskiego

Zakończony 30.09.2016

Wyniki naboru 8.05.2017

Aktualizacja Listy ocenionych projektów dla subregionu południowego

9 października 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 4454/2017 w sprawie zmiany Uchwały nr 3739/2017 Zarząd Województwa Opolskiego z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm., dokonał aktualizacji Listy ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla Subregionu Południowego.

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO - aktualizacja (PDF 293 KB)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 maja 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3739/2017 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu nr RPOP.03.01.01-IZ.00-16-001/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, zatwierdził Listy ocenionych projektów złożonych do dofinansowania w ramach I naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020.

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU BRZESKIEGO

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU PÓŁNOCNEGO

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO

Jednocześnie 8 maja 2017 r. po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3740/2017 dokonał zmiany Listy projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO, która otrzymuje następujące brzmienie:

Lista projektów ocenionych w trybie konkursowym w ramach I naboru wniosków do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020 dla SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO (zmieniona)

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach I naboru do poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020

Informacja o składzie komisji oceny projektów powołanej w ramach poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

maj 2017 r.

Miejsce składania wniosków

 

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Departament Koordynacji Programów Operacyjnych

Punkt Przyjmowania Wniosków (parter)

ul. Ostrówek 5-745-082 Opole

 

Sposób składania wniosków

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej (wypełniony z użyciem Panelu Wnioskodawcy dostępnego na stronie https://pw.opolskie.pl);
 • papierowej (w dwóch egzemplarzach).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR). (PDF 648 KB)

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009).

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt w subregionach. Ośrodki subregionalne wraz z wykazem gmin, które wchodzą w skład subregionów zostały określone w załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu.

[1]Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego)

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów określone dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych  RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
 2. zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego (autobusy, busy);
 3. wyposażenie taboru autobusowego dla transportu publicznego w systemy redukcji emisji;
 4. rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
 5. infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską;
 6. infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;
 7. systemy pomiaru i informowania o poziomach zanieczyszczeń jakości powietrza;
 8. inne projekty wynikające z planów gospodarki niskoemisyjnej w szczególności:

a) budowa lub przebudowa sieci ciepłowniczej i chłodniczej w celu przyłączenia nowych odbiorców do sieci i redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła;

b) modernizacja sieci cieplnej/chłodniczej w celu redukcji strat energii w procesie dystrybucji ciepła, również poprzez wdrażanie systemów zarządzania ciepłem i chłodem wraz z infrastrukturą wspomagającą. 

UWAGA!

W RAMACH JEDNEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU NIE MA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI OBU ZAKRESÓW WSPARCIA:

- MOBILNOŚĆ MIEJSKA - typy projektów ujęte w pkt. 1-7,

- SIEĆ CIEPLNA/CHŁODNICZA - typy projektów ujęte w pkt. 8 a) i b)

DLA KAŻDEGO Z NICH OBOWIĄZUJĄ ODRĘBNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW.

REALIZACJA OBU ZAKRESÓW WSPARCIA JEST MOŻLIWA POPRZEZ ZŁOŻENIE DWÓCH ODRĘBNYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTU.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

 

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.1.1 Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 8 (PDF 180 KB) do Regulaminu konkursu.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85% a w przypadku projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z wytycznymi lub rozporządzeniem określonymi w pkt 6 Regulaminu konkursu

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

150 800 000,00 PLN

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

 

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 217), wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 46 ust. 3 ww. ustawy, złożyć pisemny protest do Instytucji Organizującej Konkurs – IZ RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 46 ust. 5 ww. ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ww. ustawy, zamieszczonej na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

 

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IZ RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • E – maila: info@opolskie.pl
 • Faksu: +48 77 44 04 721
 • Telefonu: +48 77 44 04 720 -722
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Główny Punkt InformacyjnyFunduszy Europejskich w Opolu

ul. Barlickiego 17

45-083 Opole

Linki

www.rpo.opolskie.pl

https://pw.opolskie.pl