Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.1

3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny oraz działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU, RPO Podkarpackiego

Zakończony 31.05.2017

Wyniki naboru

 

Informacja z 21 czerwca 2022 r.

Zarząd Województwa Uchwałą Nr 399/7992/22 z dnia 21 czerwca br. zmienił źródło dofinansowania projektu pn. Mikroinstalacje fotowoltaiczne na stacjach paliw PKN ORLEN S.A. w województwie podkarpackim, złożonego przez Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna, ze środków REACT-EU w ramach działania 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU na środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.Zgodnie z limitami wolnych środków w czerwcu br. w działaniu 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny występowała kwota umożliwiająca zakontraktowanie projektu PKN Orlen S.A., głównie wskutek rezygnacji z dofinansowania oraz oszczędności w projektach. Natomiast w działaniu 11.2 Rozwój OZE REACT-EU dostępne środki z tzw. I transzy REACT-EU są niewystarczające, między innymi z powodu dynamicznych zmian kursu Euro. Ponadto, uruchomienie II transzy REACT-EU oczekuje na formalną zgodę Komisji Europejskiej na aktualizację Regionalnego Programu Operacyjnego. Zmiana źródła dofinansowania służy przyspieszeniu kontraktacji i realizacji projektu, a jednocześnie nie jest związana z korektą pozostałych warunków dla tej Spółki ani dla pozostałych beneficjentów. Projekt PKN Orlen S.A. został wskazany do zmiany źródła dofinansowania spośród projektów oczekujących na kontraktację, gdyż kwota wsparcia jest najbardziej zbliżona do wolnych środków. Zaktualizowana lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. konkursu ze środków EFRR i REACT-EU dostępna jest w załączniku
pobierz plik (PDF 586 KB)

Informacja z 18 stycznia 2022 r.

Zarząd Województwa 18 stycznia br. wybrał do dofinansowania kolejne 46 projektów z listy rezerwowej projektów ocenionych w działaniu 3.1 Rozwój OZE konkurs „ogólny”, na kwotę dofinansowania 38 075 330,04 zł, w tym:

 • 42 projekty z REACT EU, na kwotę dofinansowania 34 007 444,83 zł,
 • 4 projekty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na kwotę dofinansowania 4 067 885,21 zł.

Dzięki przeznaczeniu dodatkowych środków instrumentu REACT-EU Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie dla wszystkich projektów na liście rezerwowej, których wnioskodawcy potwierdzili gotowość do realizacji inwestycji. Łączna kwota przeznaczona na instalacje OZE dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów z województwa podkarpackiego w ramach niniejszego konkursu wynosi 189,7 mln zł (201 projektów na liście podstawowej).

Dofinansowanie ww. projektów było możliwe dzięki przyznaniu dodatkowych środków przez Komisję Europejską w ramach REACT-EU oraz decyzji Zarządu Województwa o przeznaczeniu znacznej części pozyskanych z tego źródła środków na rozwój odnawialnych źródeł energii. Projekty dotyczące OZE mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów w obszarze OZE w ramach unijnych celów klimatycznych oraz dają wiele korzyści ekonomicznych dla samorządów terytorialnych, przedsiębiorstw i innych podmiotów. Projekty dotyczące OZE realizują cele Strategii Europa 2020 i europejskiej polityki Zielonego Ładu, w istotny sposób wpływają na jakość powietrza regionu, a poprzez oszczędności kosztów i nowe przychody ze sprzedaży energii poprawiają opłacalność działalności gospodarczej, co jest szczególnie ważne, aby przeciwdziałać negatywnym ekonomicznym skutkom epidemii COVID-19 i wzrostowi kosztów ponoszonych na energię. Dlatego Zarząd Województwa zdecydował o przeznaczeniu znacznej części środków REACT-EU na rozwój odnawialnych źródeł energii (15,769 mln Euro w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 Rozwój OZE - REACT-EU), w tym połowę na projekty z list rezerwowych ocenionych w konkursie ogólnym i połowę na tzw. projekty „parasolowe”. Ponadto, wskutek wahań kursowych, oszczędności oraz przesunięcia środków w ramach RPO, możliwy był wybór 4 projektów z listy rezerwowej ze środków EFRR. Dotyczy to projektów, których wnioskodawcy poinformowali o przynajmniej częściowym wykonaniu projektów przed lutym 2020 r. czyli terminie, przed którym nie ma możliwości dofinansowania wydatków z instrumentu REACT-EU. Z listy podstawowej i rezerwowej usunięto ponadto 19 projektów, których wnioskodawcy zrezygnowali z dofinansowania lub nie potwierdzili gotowości do realizacji projektów.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 23 listopada 2021 r.
Zarząd Województwa 23 listopada 2021 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania kolejny projekt w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w III osi priorytetowej Czysta energia RPO WP na lata 2014-2020, w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro oraz przesunięcia ich do działania 3.1 Rozwój OZE. Dla projektu przyznano dofinansowanie w kwocie: 4 245 153,27 zł.Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, zgodnie z listą przedstawioną poniżej, dla 158 projektów na kwotę 152 mln zł (dofinansowanie wg. listy podstawowej, z uwzględnieniem złożonych rezygnacji).Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 

Informacja z 27 lipca 2021 r.

Zarząd Województwa 27 lipca 2021 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 3 kolejne projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.
Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w III osi priorytetowej Czysta energia RPO WP na lata 2014-2020, w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro oraz przesunięcia ich do działania 3.1 Rozwój OZE
Dofinansowanie w kwocie łącznie 1 702 431,16 zł przyznano dla 3 projektów.
Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, zgodnie z listą przedstawioną poniżej, dla 157 projektów na kwotę 147,8 mln zł (dofinansowanie wg. listy podstawowej, z uwzględnieniem złożonych rezygnacji).

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 28 kwietnia 2021 r.

Zarząd Województwa 27 kwietnia 2021 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 6 kolejnych projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro w działaniu 3.1 Rozwój OZE.Dofinansowanie w kwocie łącznie 13 981 425,81 zł przyznano dla 6 projektów.Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 154 projektów na kwotę 147,02 mln zł. Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja  z 19 marca 2020 r.

Zarząd Województwa 18 marca 2020 r. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 2 kolejne projekty w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.Wybór do dofinansowania był możliwy w związku z pojawieniem się wolnych środków w wyniku oszczędności i zmiany kursu Euro w działaniu 3.1 Rozwój OZE.Dofinansowanie w kwocie łącznie 1 107 955,96 zł przyznano dla 2 projektów.Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 148 projektów na kwotę 133 mln zł.Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja 17 grudnia 2019 r.

Zarząd Województwa 17 grudnia br. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 1 kolejny projekt w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny.
Wybór do dofinansowania był możliwy dzięki zgodzie Ministerstwa Finansów na przesunięcie środków w ramach osi III RPO WP 2014 - 2020. Dofinansowanie w kwocie łącznie 552 890,99 zł przyznano dla 1 projektu.Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 146 projektów na kwotę 131,9 mln zł.

Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 27 sierpnia 2019 r.

Zarząd Województwa 27 sierpnia br. wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania 12 kolejnych projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny. 

Wybór do dofinansowania był możliwy dzięki zgodzie Ministerstwa Finansów na kontraktację środków rezerwy wykonania w ramach osi III RPO WP 2014 - 2020.
Dofinansowanie w kwocie łącznie 13,6 mln zł przyznano dla 12 projektów. 

Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas, uwzględniając rezygnacje, dla 145 projektów na kwotę 131,3 mln zł. 

Listy projektów dostępne są w załączeniu: 

Informacja z 29 listopada 2018 r.  

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 12 kolejnych projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki przesunięciom środków pomiędzy działaniami RPO WP 2014-2020. Dofinansowanie w kwocie łącznie 8,2 mln zł przyznano dla 12 projektów. Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas dla 135 projektów, których wartość przekracza 191 mln zł, w tym dotacje w ramach RPO: 118,5 mln zł.
Listy projektów dostępne są w załączeniu:

Informacja z 19 października 2018r.  

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania kolejnych 38 projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny Przyznanie dofinansowania było możliwe dzięki wynegocjowanej z Komisją Europejską zgodzie na przesunięcia środków pomiędzy działaniami RPO. Dofinansowanie w kwocie łącznie ponad 35 mln zł przyznano dla 38 projektów. Łącznie w ramach ww. konkursu dofinansowanie przyznano dotychczas dla 123 projektów, których wartość przekracza 179 mln zł, w tym dotacje w ramach RPO: 110,3 mln zł. Ewentualny wybór do dofinansowanie kolejnych projektów z listy rezerwowej uzależniony jest od dostępności środków (np. w wyniku dalszych przesunięć, oszczędności, różnic kursowych itd.) Listy projektów dostępne są w załączeniu:

 • lista projektów, które 16 października br. zostały wybrane z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, (zał. 1),
  pobierz plik (PDF 290 KB)
 • zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach ww. konkursu, (zał. 2).
  pobierz plik  (PDF 721 KB)
 • zaktualizowana lista rezerwowa projektów w ramach ww. konkursu (zał. 3).
  pobierz plik  (PDF 528 KB)

Informacja z 24 kwietnia 2018 r.

Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny nabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16 i lista rezerwowa projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE - konkurs ogólnynabór nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16

pobierz plik (PDF 1 MB)

Informacja dotycząca składu Komisji Oceny Projektów do oceny wniosków złożonych w konkursie nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

pobierz plik (PDF 156 KB)

Informacja z 20 kwietnia 2018 r.

Informacja na temat projektów ocenionych merytorycznie złożonych w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny RPO WP 2014 - 2020 (numer konkursu nr RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16).

pobierz plik

 

Informacja z 28 lutego 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 informuje o zmianie na Liście wniosków o dofinansowanie projektów, które uzyskały pozytywną ocenę formalną i zostały zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny, nr naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, będącej następstwem uwzględnienia jednego protestu od wyników oceny formalnej

pobierz plik (PDF 577 KB)

Informacja z 5 stycznia 2018 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków złożonych w ramach naboru RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16, działanie 3.1 Rozwój OZE „konkurs ogólny” i przekazuje informację na temat projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.

pobierz plik (PDF 576 KB)

Informacja z 30 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 20 dni roboczych. Wydłużenie nastąpiło w związku z koniecznością przeprowadzenia pogłębionej analizy szczególnie skomplikowanych przypadków. Planowany termin zakończenia oceny formalnej to 29 grudnia br., co oznacza, że informacja o wynikach oceny powinna zostać opublikowana na początku stycznia 2018 roku.

Informacja z 17 listopada 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 10 dni roboczych.Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej, które charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania. Ponadto w znacznej liczbie przedstawionych uzupełnień pojawiły się złożone do rozstrzygnięcia kwestie, które wymagają uzyskania interpretacji i analizy szczególnie skomplikowanych przypadków. 

Informacja z 22 września 2017 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 informuje, że ocena formalna projektów w ramach działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny (konkurs numer - RPPK.03.01.00-IZ.00-18-002/16), została wydłużona o dodatkowe 20 dni roboczych.Wydłużenie nastąpiło w związku z bardzo dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej. Ponadto oceniane projekty charakteryzują się znacznym stopniem skomplikowania.

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w formie elektronicznej i przesłać za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego RPO WP https://gw.podkarpackie.pl

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca  w Punkcie Przyjmowania Wniosków w Departamencie Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych Regionalnego Programu Operacyjnego – al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 7:30 do 15:30 lub przesyłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO,
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie muszą być przygotowane zgodnie z:

 • Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014 – 2020,
 • Regulaminem konkursu.

Regulamin konkursu udostępniony został na stronie www.rpo.podkarpackie.pl oraz na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu   terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu Ustawy o działalności leczniczej,
 • porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane przez lidera.

UWAGA:

 • Nie przewiduje się wsparcia sieci ciepłowniczych należących do przedsiębiorstw ciepłowniczych z obszaru ROF (gminy: Boguchwała, Chmielnik, Czarna, Czudec, Głogów Małopolski, Krasne, Lubenia, Łańcut, Świlcza, Trzebownisko, Tyczyn, Miasto Łańcut, Gmina Miasto Rzeszów).
 • Wsparcia nie uzyskają projekty realizowane na terenie ROF przez beneficjentów działania 3.4.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1.  Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:
  -energia wodna (do 5 MWe),
  -energia wiatru (do 5 MWe),
  -energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
  -energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii -elektrycznej),
  -energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
  -energia biomasy (do 5 MWt/MWe).
  Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych. 
 2. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach  wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW. Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych. 
 3. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE. Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Konkurs nie dotyczy ”projektów parasolowych”.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WP 2014-2020 znajdują się w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz w załącznikach nr 7.2 i 8.1 do Regulaminu konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowalnych. Projekty objęte pomocą publiczną – maks. 85% wydatków kwalifikowanych z uwzględnieniem zasad wynikających z przepisów o pomocy publicznej i pomocy de minimis oraz zgodnie z § 10 Regulaminu konkursu. W niniejszym konkursie nie przewiduje się zwiększenia dofinansowania z tytułu zlokalizowania projektu na obszarach objętych lokalnymi programami rewitalizacji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

70 000 000,00 zł z EFRR.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU, o których mowa w § 3 ust. 1 wynosi 7 884 618,50 Euro / 36 237 706,62 zł według kursu 1 Euro = 4,5960 zł

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu (PDF 414 KB) - obowiązujący do 18.01.2022

 

Regulamin konkursu (PDF 505 KB) - obowiązujący od 9.01.2017 do 17.01.2022

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 9 MB)  - obowiązujące od 9.01.2017

 

Regulamin konkursu (PDF 506 KB) - obowiązujący do 9.01.2017

Załączniki do Regulaminu konkursu (ZIP 8 MB) - obowiązujące do 9.01.2017

 

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 191 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Wzór umowy o dofinansowanie (ZIP 32 MB)

zał 9.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu z dofinansowaniem w ramach Osi priorytetowej XI REACT-EU (DOCX 197 KB)

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Środki odwoławcze zostały określone w § 17 Regulaminu konkursu – „Procedura odwoławcza”.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udzielają:

 • Pan Paweł Lipiór, tel. 17 773 60 43
 • Pani Beata Glac, tel. 17 773 60 43
 • Pan Kazimierz Mielniczek, tel. 17 773 60 20
 • Pan Tomasz Kocur, tel. 17 747 66 51
 • Pan Łukasz Nowak, tel. 17 747 65 44

Informacji w zakresie kwestii środowiskowych udzielają:

 • Pani Barbara Małkowska, tel. 17 747 69 29
 • Pani Barbara Zielenkiewicz, tel. 17 747 69 24
 • Pani Iwona Pieczko, tel. 17 747 63 31
 • Pani Joanna Kocur, tel. 17 747 69 29
 • Pan Kamil Hulinka, 17 747 69 29

Linki

11.2 ROZWÓJ OZE - REACT-EU - Zmiana regulaminu i ogłoszenia o konkursie (19.01.2022)

Link do ogłoszenia na stronie rpo.podkarpackie.pl

Lokalny System Informatyczny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2022