Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

RPO 3.1

3.1 Kształcenie i edukacja / 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, RPO Podlaskiego

Zakończony 21.04.2017

Wyniki naboru 3.07.2018

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17, część III (PDF 363 KB)

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia częściową listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.1.1 (numer naboru RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17) przyjętą uchwałą Nr 300/4270/2018 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 12 czerwca 2018 r.Jednocześnie IOK informuje, iż w przypadku 1 wniosku prowadzone są negocjacje w ramach trwającej oceny merytorycznej. - Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru, uzyskały wymaganą liczbę punktów i zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17, część II (PDF 365 KB)

Komunikat z dnia 02.05.2018 (PDF 212 KB)

Częściowa lista projektów wybranych do dofinansowania (PDF 395 KB)

 

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Przewidywany termin to lipiec 2018. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz czas trwania poszczególnych etapów konkursu został przedstawiony w Regulaminie konkursu w rozdziale IX Postanowienia końcowe.

Miejsce składania wniosków

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Poleska 89
15-874 Białystok.
pok. 19 (kancelaria), od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • poniedziałek: od 8:00 do 16:00
 • wtorek – piątek: od 7:30 do 15:30

Sposób składania wniosków

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 (EFS)), w wersji instalacyjnej GWA2014 (EFS) nie starszej niż 1.1.4, która jest dostępna na stronie: http://www.rpo.wrotapodlasia.pl, w terminie od 31.03.2017 r. (godz. 8:00) do 21.04.2017 r. do godziny 15:00.
Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia 2 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz Potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie w ciągu 3 dni roboczych (decyduje data wpływu do IOK) licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po dniu zakończenia naboru.Wnioski, które wpłyną po terminach, o których mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów) będące organami prowadzącymi lub planującymi założyć publiczne i niepubliczne przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu mogą być składane projekty realizujące następujące typy projektów  przewidziane w ramach Działania 3.1, Poddziałania 3.1.1 określone w SZOOP RPOWP na lata 2014-2020, wskazane poniżej:  

 1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach na obszarach gmin o największym zapotrzebowaniu na edukację przedszkolną wyłącznie dla dzieci 3-4 letnich i /lub dzieci niepełnosprawnych[1];
 2. Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;
 3. Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów; 
 4. Wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego; 
 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym; 
 6. Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy; 
 7. Doskonalenie umiejętności oraz kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności.

[1] Wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej  gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu. Jednocześnie interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów znajdują się w Regulaminie konkursu oraz w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu. (DOCX 687 KB)

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 15% wydatków kwalifikowanych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Całkowita kwota środków w ramach EFS i BP przeznaczonych na konkurs wynosi 25 000 000 PLN w tym: 25 000 000,00 PLN ze środków EFS 0,00 PLN z budżetu państwa.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Komunikat dot. zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu RPPD.03.01.01-IZ.00-20-001/17 z dnia 27.04.2018 (PDF 282 KB)

Uwaga wydłużenie oceny wniosków: kwiecień 2018 - pełna treść komunikatu (PDF 283 KB)

Uwaga komunikat dot. zmiany Regulaminy konkursu!

Regulamin Konkursu - zmiana z 21.03.2017 (PDF 1 MB) - Treść  Komunikatu dot. zmiany Regulaminu konkursu  (PDF 248 KB)

Nieaktualny Regulamin konkursu (PDF 1 MB)

Wzór wniosku o dofinansowanie

Wzór wniosku o dofinansowanie (PDF 292 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami z dnia 11 czerwca 2018 r. - Komunikat z dnia 11 czerwca 2018 r. (PDF 197 KB)

Zmianie uległy:

Załącznik nr 6  Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (DOCX 594 KB)

Załącznik nr 6a -  Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe  (DOCX 623 KB)

Załącznik Nr 6a -  Wzór minimalnego zakresu porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS (do projektów rozliczanych kwotami ryczałtowymi) - państwowe jednostki budżetowe (DOCX 691 KB)

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS wraz z załącznikami  

Instytucja Zarządzająca informuje, iż decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego (uchwała nr 269/3771/2018 z dnia 30 stycznia br.) zmianie uległy: 

1)      wzory minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) wraz z załącznikami.

2)      wzór minimalnego zakresu porozumienia  o dofinansowanie projektu ze środków EFS (dla umów rozliczanych kwotami ryczałtowymi oraz do umów innych niż rozliczane kwotami ryczałtowymi) - dla  państwowych jednostek budżetowych (pjb)wraz z załącznikami.   

Powyższe wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, rekomendacji Szefa Krajowej Administracji Skarbowej będących wynikiem przeprowadzonych kontroli, dostosowania zapisów do obowiązujących Wytycznych  w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 oraz  Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Ponadto wprowadzone zmiany są wynikiem doprecyzowania obowiązujących zapisów, a także  zmian redakcyjnych.  

Ww. zmiany nie powodują zachwiania konkurencyjności, ponieważ proces podpisywania umów nie został jeszcze rozpoczęty.

Pełna treść komunikatu (PDF 236 KB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS - kwoty ryczałtowe (DOC 5 MB)

Wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS -do umów innych niż rozliczane kwotami  ryczałtowymi. (DOC 5 MB)

Wersje archiwalne:

Komunikat dotyczący zmiany zapisów minimalnego zakresu umowy / porozumienia o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz Ogólnych warunków umów.

Pełna treść komunikatu z dnia 7.11.2017 (PDF 419 KB)

 Wzor_min_zakresu_um_o_dof_proj_ze_srodkow_EFS_do_umow_innych_niz_rozl_kw_ryczalt (DOCX 70 KB)

Wzor_min_zakresu_um_o_dof_proj_ze_srodkow_EFS_kwoty_ryczalt  (DOC 134 KB)

Zal_nr_1_do_umowy_OWU (DOCX 121 KB)

Pełna treść komunikatu z dn. 05.05.2017. (PDF 412 KB)

Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu umowy ze środków EFS_(kwoty_ryczałtowe)_5.05.2017  (DOC 210 KB)

NieaktualnyWzór_minimalnego_zakresu_umowy_ze_środków_EFS_(umowy_inne_niż_rozliczane_ryczałtem)_5.05.2017 (DOC 220 KB)    

Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu porozumienia z pjb (kwoty ryczałtowe) _5.05.2017    (DOCX 213 KB)

Nieaktualny Wzór minimalnego zakresu porozumienia z pjb rozliczanie inne niż ryczałtem_5.05.2017 (DOCX 209 KB)

Nieaktualny Wzór_minimalnego_zakresu_umowy_ze_środków_EFS_kwoty_ryczałtowe (DOCX 104 KB)

Nieaktualny Wzór minimalnego_zakresu_umowy_ze środków EFS_umowy_inne_niż_rozliczane_ryczałtem (DOCX 108 KB)

Nieaktualny Wzór minimalnego_zakresu_porozumienia_z_pjb_kwoty_ryczałtowe (DOCX 198 KB)

NieaktualnyWzór_minimalnego_zakresu_porozumienia_z_pjb_rozliczanie_inne_niż_ryczałtem (DOCX 196 KB)

 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W procesie wyboru projektów do dofinansowania dopuszcza się złożenie przez Wnioskodawcę jednego środka odwoławczego, tj. protestu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w rozdziale VIII Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

W sprawach dotyczących konkursu informacji udzielają telefonicznie i za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Instytucji Organizującej Konkurs (IOK):

REFERAT WDRAŻANIA KSZTAŁCENIE OGÓLNE 

 • e-mail: przedszkola.konkurs@wrotapodlasia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać  nr naboru podany w ogłoszeniu o konkursie),
 • kontakt telefoniczny: (85) 66 54 244, - 231, 255 – 282 – 246 - 286. w godz. od 9.00 do 13.00 

DEPARTAMENT EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ul. Poleska 89, 15-874 Białystok,
tel. 85 66 54 260 (sekretariat), fax 85 66 54 201
e-mail: sekretariat.efs@wrotapodlasia.pl

W sprawach dotyczących funkcjonowania GWA (EFS) informacji udzielają pracownicy IOK:
e-mail: gwa_efs@wrotapodlasia.pl (problemy należy zgłaszać na formularzu dostępnym na stronie www.rpo.wrotapodlasia.pl - zakładka Generator Wniosków Aplikacyjnych)
kontakt telefoniczny: (85) 66 54 933, 

Dodatkowo informacji udzielają pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich działających w województwie podlaskim:

Regulamin konkursu jest dostępny w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Poleska 89, 15-874 Białystok oraz na stronie internetowej IOK: www.rpo.wrotapodlasia.pl

Linki

Ogłoszenie o naborze