Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 3.1

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 1.07.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

IV kwartał 2016 r.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47 a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

oraz

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, wraz z opinią samorządu województwa uzyskaną w trybie wskazanym poniżej, opatrzonej  podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na studiach stacjonarnych.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, uzupełnione o co najmniej jeden z poniższych elementów:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Nie jest dozwolone przewidywanie działań dodatkowych, wykraczających poza wskazane powyżej moduły.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2016 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

Wynikający – przy uwzględnieniu wkładu własnego wnoszonego przez wnioskodawcę – z maksymalnej wartości projektu wynoszącej: • dla uczelni kształcących do 4000 studentów – 4 000 000 PLN, • dla uczelni kształcących 4 001 – 12 000 studentów – 6 000 000 PLN, • dla uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów – 12 000 000 PLN. W przypadku projektu złożonego przez uczelnie w partnerstwie maksymalna wartość projektu zależy od sumy liczby studentów (jak powyżej) i nie może przekraczać 12 000 000 PLN.

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

200 000 000,00 PLN Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 200 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 194 000 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres e-mail: npk@ncbr.gov.pl 

Linki

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca PO WER.