Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 3.1

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 28.11.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 60 do maksymalnie 120 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA

Logowanie do systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA   możliwe jest po wejściu na stronę internetową (https://www.sowa.efs.gov.pl/). Przyjmowanie wniosków trwa od 28 października 2019 r. (godz. 8:15) do 28 listopada 2019 r. (do godz. 14:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców (wg. danych GUS na 31.12.2015 r. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/). Dodatkowo, Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT, R&D) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. W ramach projektu należy przewidzieć działania dotyczące sektora usług dla biznesu, zakładające obligatoryjne włączanie pracodawców w dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych oraz fakultatywnie realizację:

-        wysokiej jakości programów stażowych dla co najmniej 20% studentów kształcących się na danym roku na kierunku objętym działaniami w ramach projektu,

-        programów rozwoju kompetencji studentów oczekiwanych od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku) przez pracodawców.

Projekty wdrażane w konkursie mają służyć realizacji celów PO WER wyznaczonych w ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dostępne w Regulaminie konkursu na stronie NCBR

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%. 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

80 000 000 PLN 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.).Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres  e-mail: BPO@ncbr.gov.pl

Linki

http://www.ncbr.gov.pl/Funduszeeuropejskie→POWER→Aktualne nabory→ Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-BPO/19