Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 3.1

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 25.01.2019

Informacje o naborze

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Proces wyłaniania wniosków do dofinansowania będzie trwał – od dnia zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia listy rankingowej – od 60 do maksymalnie 120 dni.

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

Elektronicznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA

Logowanie do systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA   możliwe jest po wejściu na stronę internetową (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Przyjmowanie wniosków trwa od 30 listopada 2018 r. (godz. 8:15) do 25 stycznia 2019 r. (do godz. 14:00).

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna (lub konsorcjum uczelni), która nie jest w likwidacji, nie wystąpiła do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekt ma obejmować swoim zakresem stworzenie i realizację jednego z dwóch poniżej wskazanych rodzajów kursów edukacyjnych w formie e-learningu:

  • kurs edukacyjny dla studentów, stanowiący dodatkowy element procesu kształcenia na studiach I lub II stopnia;
  • masowy otwarty kurs edukacyjny (MOOC) dostępny dla wszystkich chętnych.

Kursy muszą być bezpłatne i powszechnie dostępne. Wybrane do dofinansowania kursy zostaną umieszczone na specjalnie utworzonej platformie, której administratorem będzie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Platforma oparta na spolszczonej platformie Open EdX będzie zawierała kursy w formie e-learningu/MOOC. Platforma Open edX będzie udostępniana jako oprogramowanie typu Open-Source na licencji AGPL. Nie będzie ograniczeń w wykorzystaniu zasobów platformy w celu tworzenia i udostępniania kursów.Wnioskodawca we wniosku ma obowiązek zaprezentować cel główny i cele szczegółowe kursu, rodzaj kursu (grupę docelową), opis kursu (sylabus) ze wskazaniem poszczególnych tematów oraz szacowanym czasem niezbędnym (liczba godzin) na zgłębienie danego zagadnienia, wykorzystywane metody i narzędzia dydaktyczne, korzyści dla uczestnika kursu opisane za pomocą efektów kształcenia. We wniosku niezbędne jest również uwzględnienie informacji nt. planowanego monitorowania postępu w nauce uczestnika kursu jak również formy zaliczenia, walidacji, weryfikacji. Ponadto wnioskodawca powinien przedstawić we wniosku potencjał kadrowy, jakim dysponuje, jak również sposób wykorzystania go do realizacji kursu.Realizacja kursów w projekcie ma prowadzić do uzyskania co najmniej dwóch spośród następujących kompetencji odpowiadających potrzebom społeczno-gospodarczym:

  • językowe
  • informatyczne
  • analityczne, w tym umiejętność rozwiązywania problemów
  • komunikacyjne
  • w zakresie przedsiębiorczości.

Kryteria wyboru projektów

Link do kryteriów wyboru:POWER→Aktualne nabory ->Konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

10 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Link do strony NCBR: Regulamin konkursu

Wzór wniosku o dofinansowanie

Link do strony NCBR: Załącznik nr 6 – wzór wniosku o dofinansowanie projektu

Wzór umowy o dofinansowanie

Link do strony NCBR: Załącznik nr 8 i 8a – wzór umowy o dofinansowanie 

Inne ważne informacje

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Prawo do wniesienia protestu zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.). Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków można kierować drogą mailową na adres  e-mail: MOOC@ncbr.gov.pl

Linki

Link do strony NCBR: ogłoszenie konkursu