Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

POWER 3.1

3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Wiedza Edukacja Rozwój

Zakończony 8.07.2016

Informacje o naborze

Planowany termin rozstrzygnięcia naboru

-

Miejsce składania wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

Sposób składania wniosków

oraz

  • w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA, opatrzonej  podpisem osoby uprawnionej/osób uprawionych do złożenia wniosku.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą projektu może być wyłącznie szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna.

Na co można otrzymać dofinansowanie/wsparcie?

W ramach projektów realizowane będą wyłącznie fakultatywne zajęcia służące wspieraniu kompetencji ogólnorozwojowych wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jako osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni. IOK (Instytucja organizująca konkurs) dopuszcza składanie wniosków, które będą obejmowały wybrane „zestawy” spośród oczekiwanych kompetencji: poprawne argumentowanie, krytyczne myślenie, samodzielne myślenie, logika, heurystyka.

Kryteria wyboru projektów/przedsięwzięć

Kryteria wyboru projektów, zgodne z Rocznym Planem Działania dla Osi III PO WER na 2016 r., dostępne są w regulaminie konkursu opublikowanym na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Finanse

Poziom dofinansowania projektu/przedsięwzięcia

97%

Jaka jest pula środków na nabór wniosków?

Kwota przeznaczona na konkurs wynosi 5 000 000,00 PLN, w tym maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 850 000,00 PLN, bowiem maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE i środków budżetu państwa) wynosi 97%. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 84,28%.

Inne ważne informacje

Jakie środki odwoławcze przysługują składającemu wniosek?

Wnioskodawcy przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 15 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146).

Procedura odwoławcza uregulowana została także w treści regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące naboru wniosków należy kierować wyłącznie drogą mailową na adres
e-mail: filozofia@ncbr.gov.pl

Linki

Strona Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dotycząca PO WER.